Журнал Віче №12, червень 2013

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Застосування провокації в боротьбі з проявами тероризму в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття

У зарубіжній та вітчизняній історичній і юридичній літературі чимало досліджень присвячено з'ясуванню суті провокації в ході оперативно-розшукової діяльності, проблемам її допустимості або неприпустимості, відповідальності за неї посадових осіб і безпосередніх виконавців.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Українська національна ідея в мовно-комунікативному контексті консолідації поліетнічного соціуму

У статті розглянуто українську національну ідею в мовно-комунікативному контексті консолідації українського поліетнічного соціуму як чинник збереження та розвитку української мови, культури українського народу, створення Української держави.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Європейський досвід запровадження номенклатури територіальних одиниць для статистики (NUTS) та перспективи для України

При реформуванні територіального устрою важливе значення має вивчення досвіду зарубіжних країн, в яких воно вже відбулося.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Поняття міжнародного договору, його джерела та суб’єкти: термінологічні аспекти проблеми

Угоди, договори є необхідними інститутами людського спілкування, без яких воно було б неможливим. На думку відомого юриста-міжнародника І. Лукашука, саме за їх допомогою узгоджують спільні дії, розв’язують суперечності [6, т. 1, с.5].…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Правові наслідки для України укладення Договору про зону вільної торгівлі в межах СНД

Підписання Договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) зі Співдружністю Незалежних Держав стало однією з найрезонансніших подій в Україні за останній час.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Розширення спеціальних підстав звільнення від кримінальної відповідальності – ефективний засіб протидії злочинності в Україні

Злочинність в Україні має сталу тенденцію до зростання. Це зумовлено насамперед збільшенням безробіття та зниженням рівня життя людей. Наслідком цих явищ є бідність, а вона, в свою чергу, стає одним з головних «каталізаторів» зростання злочинності в державі.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
«Фактичний шлюб» як прояв правового нігілізму

Актуальність цієї теми зумовлена сучасними тенденціями життя, дедалі більше чоловіків і жінок віддають перевагу незареєстрованому подружньому життю – «фактичному шлюбу», в такий спосіб не обмежуючи своєї свободи.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
До питання про сутність та зміст категорії «суб’єкт владних повноважень»

Набуття чинності Кодексом адміністративного судочинства України [1] ознаменувало собою очаток нового етапу розвитку адміністративно-правової науки. Це пов’язано, зокрема, з появою чималої кількості принципово нових термінів, які офіційно закріплені в його статтях.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Еволюція світового волонтерського руху

У сучасних умовах розвитку світового ринку праці за особливістю ознак, мотивації та реалізації як інноваційна форма соціально-трудових відносин вирізняється волонтерство. Послуги волонтерів з кожним роком стають дедалі більшим ресурсом розвитку соціальної сфери.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Концептуальні засади забезпечення органів кримінального судочинства новітніми засобами пізнання

Концепція всеукраїнського проекту забезпечення органів судової влади новітніми засобами пізнання ґрунтується на системному аналізі нинішнього стану судової системи та осягненні сучасної ролі й нового призначення суду в контексті розвитку держави й визначає мету, цілі та завдання, принципи й механізми,…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку

Зміни в сучасному українському соціумі, його економічній, політичній, духовній сферах закономірно впливають на процес формування нових взаємовідносин між державою, її інституціями та громадянським суспільством. Це стосується й такого державного інституту, як органи правопорядку.