Журнал Віче №12, червень 2010

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу

Серед найактуальніших питань становлення ринкової моделі господарювання - належне фінансове обслуговування малого й середнього підприємництва. Відомо, що й суб'єкти малого бізнесу мають обмежені власні ресурси.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Здоровий спосіб життя – передусім

У Національному університеті фізичного виховання і спорту України відбулася міжнародна науково-теоретична конференція «Парадигма здорового способу життя: духовні та фізичні компоненти».

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Правове регулювання діяльності органів Державного реєстру виборців

Згідно зі статтями 3 та 71 Конституції, які гарантують право кожного громадянина на вільне волевиявлення та визнають забезпечення прав і свобод людини основним обов'язком держави [5], саме держава повинна створити належні передумови для реалізації виборцями права голосу.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Інституціональні зміни в ЄС після прийняття Лісабонського договору

Європейський Союз протягом усього періоду існування доводив і продовжує доводити свою ефективність як економічне та політичне інтеграційне утворення. Яскравим прикладом цього є успішний рух країн єврозони в напрямі подолання світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 років.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Позитивістські основи державно-правових поглядів Максима Ковалевського

В історії становлення та розвитку вітчизняної юридичної науки кінця ХІХ- початку ХХ сторіччя є постаті, інтерес до яких не згасне ніколи, й на кожному наступному етапі пізнання значущість їхніх ідей і праць буде переосмислена по-новому.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності спостережних комісій як інструменту громадського контролю

Фактично єдиним суб'єктом, стосовно якого мета здійснення громадського контролю закріплена на нормативному рівні в статті 25 Кримінально-виконавчого кодексу України (далі – КВК), сьогодні є спостережні комісії – інституції, котрі відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Особливості інтеграції пострадянських держав в економічній сфері

Співробітництво з державами пострадянського простору є пріоритетним напрямом зовнішньої політики України. Ще в постанові Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 2 липня 1993 року зазначено, що перевага надається розвитку відносин на двосторонньому рівні [6].

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Антидемпинговая политика в рамках ГАТТ/ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) представляет собой многостороннее генеральное соглашение, правилами которого регулируется свыше 90% мировой торговли товарами и услугами. Антидемпинговые меры – это сильный экономический инструмент, применяемый импортирующей страной против нежелательного, с ее точки зрения, импорта.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Регіональні особливості етнополітичних процесів: електоральний контекст

Суспільно-політичне становище України як поліетнічної держави в посткомуністичний період характеризується двома основними тенденціями. Перша полягає у зростанні самосвідомості етносів, передусім українського, з подальшою актуалізацією ідеї національного самовизначення, друга - у зростанні суспільної та політичної активності громадян.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Становлення інституту шлюбу в римському праві та у країнах романо-германського типу правової системи

Розглядаючи процес становлення та розвитку інституту шлюбу в країнах романо-германського типу правової системи, слід докладно проаналізувати їхнє сучасне законодавство, зокрема Французький цивільний кодекс (ФЦК) 1804 року, Німецьке цивільне уложення (НЦУ) 1900 року, Сімейний кодекс України 2002 року.…

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Аналіз концептуальних положень міжурядового підходу до європейської інтеграції

З розвитком європейських інтеграційних процесів активізувалися і спроби теоретичного осмислення цього феномену. Виникло бажання позбутися ідеалізованого характеру теоретичних досліджень, надати їм практичного значення з урахуванням важливих змін, що відбулися в економічному, політичному та суспільному житті ЄС за останній період.…

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата