№19, жовтень 2008

Управлінські кадри — до рівня євровимог

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад

Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом Президента України від 28 квітня 2004 року № 493 «Про стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004—2015 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 року № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року № 504-р «Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України» започатковано використання технології стратегічного планування в системі управління розвитком держави та її адміністративно-територіальних одиниць.

 

Ухвалення законопроекту про внесення змін до статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо права сільського, селищного, міського голови зупинити рішення сільської, селищної, міської ради) створить додаткові правові гарантії діяльності та самостійності сільських, селищних, міських рад як колегіальних первинних органів місцевого самоврядування України. А також не дозволить сільському, селищному, міському голові відсіювати не потрібні йому рішення. Так вважають у Комітеті ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, який рекомендує парламенту прийняти за основу відповідні зміни.
Щоправда, за умови, якщо автори законопроекту виключать з нього слова «двома третинами депутатів від загального складу ради».
Чинний Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» містить норму, що дозволяє сільському, селищному, міському голові зупиняти в п’ятиденний строк будь-яке рішення сільської, селищної, міської ради з моменту його прийняття з обґрунтуванням своїх зауважень і вносити пропозиції та рішення на повторний розгляд відповідної ради. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо вона відхилила зауваження сільського, селищного, міського голови й підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, рішення набуває чинності.
На перший погляд, норма є досить корисною, але, насправді, фактично створює для відповідного голови можливість контролювати діяльність ради як колегіального органу місцевого самоврядування в частині ухвалення нею рішень. Так, не бажаючи, щоб відбулося певне рішення ради, голова може його зупинити і надалі не допустити набрання ним сили.

Н. Я.

Останніми роками в Івано-Франківській області діяльність органів місцевого самоврядування щодо стратегічного планування соціально-економічного розвитку краю, районів, територіальних громад дещо активізувалася. Цьому сприяла апробація заходів, які стимулюють використання такої технології управління на рівні територіальних громад і забезпечують ефективне планування їх розвитку. Це, зокрема, декларування процесу розробки стратегічних планів розвитку територіальних громад у нормативно-правових актах на регіональному рівні та його науково-методичний супровід.

Спільним розпорядженням голів Івано-Франківської обласної ради й обласної державної адміністрації від 21.09.2006 р. № 551/111-р «Про Стратегію економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року» утворено координаційний комітет, групи стратегічного управління та групу наукового супроводу, перед котрими поставлено завдання актуалізації раніше розробленої Стратегії економічного і соціального розвитку Івано-Франківської області до 2011 року, затвердженої рішенням обласної ради від 12.03.2004 р. № 330-10/2004, та узгодження її із завданнями, сформульованими в Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року.

Зазначеними інституціями актуалізовано основні проблемні питання розвитку Прикарпаття, сформовано бачення майбутнього та місію області, стратегічну мету, напрями, пріоритети й завдання економічного та соціального розвитку регіону до 2015 року, а також визначено індикатори реалізації стратегії, систему та процедури управління цим процесом. Рішенням обласної ради від 20 лютого 2007 року № 214-9/2007 затверджено Стратегію економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року [5].

Пунктом 7.2 зазначеного документа («Інструменти, процедури і технології управління реалізації Стратегії-2015») «інтелектоінтегруючу технологію стратегічного управління соціально-економічними об’єктами мезо- та мікроекономічного рівня» визначено однією з основних управлінських технологій щодо реалізації стратегії, а «поширення технологій стратегічного управління на всі інші суб’єкти місцевого самоврядування в управлінській ієрархії регіону — міські, селищні і сільські ради» — одним із чинників забезпечення успішної реалізації стратегічних намірів територіальних громад області [5, с. 43—44]. Відповідно пунктом 7.5 («Етапи реалізації Стратегії-2015») на першому етапі (2006—2011) реалізації стратегії передбачено поширення практики стратегічного управління процесами економічного й соціального розвитку до рівня сільських рад, а також забезпечення розробки та затвердження стратегій розвитку, які визначають пріоритетні напрями розвитку сіл на середньо- та довгострокову перспективу, з обов’язковим узгодженням притаманних тій чи іншій території цілей, пріоритетів і завдань з регіональною та державною стратегіями [5, с. 46].

Стратегією економічного та соціального розвитку територій області до 2015 року визначено також пріоритетні завдання науково-методичного супроводу процесу стратегічного планування, зокрема й налагодження регіональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування та їхнім посадовим особам у виконанні функцій тактичного планування, організації, мотивації й моніторингу ефективної реалізації стратегії.

Затверджений економічний напрям розвитку держави [2] та регіону орієнтує муніципальних управлінців, у тому числі й сільських громад, на формування стратегічного мислення (усвідомлення мети розвитку громади та способів її досягнення, формування стратегії, усвідомлення відповідальності за її виконання шляхом ефективної співпраці з суб’єктами господарювання й членами громади). Його доцільно формувати шляхом систематичного навчання працівників методичних підходів до розробки та реалізації стратегій місцевого розвитку, опанування досвіду використання сучасних технологій планування стратегічного розвитку територіальних громад, оволодіння практичними навиками їх використання. Перехід до масштабної розробки й упровадження стратегій економічного розвитку сільських громад в умовах трансформації соціально-економічних відносин в Україні стримується передусім через відсутність у керівників органів місцевого самоврядування необхідного обсягу знань і практики використання технологій стратегічного управління. Тому формування належного кадрового забезпечення, зокрема й через створення ефективної системи професійного навчання посадових осіб місцевого самоврядування, сьогодні розглядається як одна з важливих інституціональних умов для запровадження державної стратегії регіонального розвитку.

З метою оволодіння посадовими особами інструментами стратегічного планування Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі — Центр)  організовано навчання сільських голів області на тематичному короткотерміновому (триденному) семінарі «Стратегічне планування соціально-економічного розвитку територіальної громади». Мета семінару — надати слухачам теоретичні знання про процес стратегічного планування розвитку територій, навчити практичних навиків розробки стратегій соціально-економічного й культурного розвитку територіальних громад. Попередня апробація підходів до такого навчання відбулася під час лекційно-практичних курсів для студентів за  спеціальністю «Менеджмент організацій» і слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба» в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. Для методичного забезпечення семінару співробітники Центру підготували спеціальне видання практичного посібника [4].

У 2007—2008 роках навчання на зазначеному семінарі пройшли всі сільські голови Івано-Франківської області. Під час анкетування слухачів 67 відсотків респондентів відзначили, що знання та вміння, здобуті під час навчання, є придатними в професійній діяльності та доречними в сучасних умовах розвитку сільських громад. Засвоєння сільськими головами передбаченого обсягу знань і вмінь у процесі проведення теоретичних і практичних занять з використанням інтерактивних навчальних технологій дозволить їм формувати стратегічне мислення й використати нові знання в подальшій практичній діяльності. Загалом протягом 2007 року необхідні знання здобули 203 сільські та 15 селищних голів, а протягом першого півріччя 2008-го — ще 129 сільських і 6 селищних голів.

Стратегічне мислення, знання та практичні навички представникам органів сільського самоврядування доцільно також формувати під час їхнього навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації. За результатами експертної оцінки відповідності управлінських кадрів в Україні європейським вимогам, загальна освіченість керівника з урахуванням нових умов становить лише 35 відсотків (до євровимог), особиста обдарованість — 45, цілеспрямованість і здатність приймати рішення — 43,2, соціальна свідомість (патріотизм) — 50, компетентність — 62,3, здатність керівника до мотивації — 32,9 відсотка [3]. Тому в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України питання комплектування органів сільського самоврядування висококваліфікованими кадрами, здатними забезпечити належний рівень послуг сільській громаді, вимагає цілеспрямованої підготовки відповідних фахівців, своєчасної перепідготовки та регулярного підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.

Тож пріоритетним напрямом у навчальній роботі Центру і є підвищення кваліфікації працівників сільських і селищних рад. Зокрема, 2006 року (після завершення виборів до місцевих рад) за професійними програмами підвищення кваліфікації вперше обраних посадових осіб місцевого самоврядування пройшли навчання 226 сільських і селищних голів та 123 секретарі сільських, селищних та міських рад. Протягом наступних років ці посадові особи мали змогу навчатися на тематичних короткотермінових семінарах, програми яких охоплюють найважливіші правові, економічні й соціальні аспекти діяльності місцевих рад в умовах ринкових перетворень і адміністративної реформи, питання розвитку місцевого самоврядування, реалізації державної регуляторної політики в діяльності органів місцевого самоврядування та її впливу на розвиток інвестиційного та підприємницького середовища, сприяння розвиткові підприємництва й інвестиційній діяльності, реформування агропромислового комплексу, соціально-економічних проблем розвитку села. Крім того, проводяться регулярні навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації секретарів рад, бухгалтерських працівників, землевпорядників [1].

Навчання на тематичних семінарах дає змогу підвищити фаховий рівень працівників, сприяє успішній реалізації планів соціально-економічного розвитку територіальних громад. Нинішнього року Центром організовано навчання працівників на тематичному семінарі «Підготовка проектів та програм розвитку місцевого самоврядування». Його програму розроблено з використанням досвіду польських колег і орієнтовано на успішну участь у конкурсах проектів, залучення коштів міжнародної технічної допомоги. 

Представники сільських громад з питань підвищення їхньої кваліфікації, набуття необхідних знань (наприклад, стратегічного планування економічного розвитку, стратегічного менеджменту в органах місцевого самоврядування) сьогодні також можуть розраховувати на підтримку численних партнерів з неурядових організацій, зокрема, таких, як Асоціація економічного розвитку Івано-Франківщини, Центр досліджень лідерства і менеджменту, громадський центр «Ділові ініціативи», Прикарпатський науково-аналітичний центр. Цими інституціями у співпраці з обласною радою, обласною та районними державними адміністраціями, міжнародними організаціями надається консультативно-методична допомога територіальним громадам області в сприянні соціально-економічному розвитку, розробляються конкретні проекти з обов’язковим науковим супроводом. Працівники місцевих органів влади здобувають нові професійні навички управління громадами в ринкових умовах. Крім того, організовуються та проводяться навчальні семінари і тренінги з освоєння й використання нових управлінських технологій та інструментів (зокрема й стратегічного спрямування) для представників влади, бізнесу, неурядових і неприбуткових громадських організацій сільських і селищних територіальних громад.

Результатом такої плідної співпраці стало видання практичних посібників «Як розробити стратегічний план економічного і соціального розвитку сільської громади», «Як розробити бізнес-план інвестиційного проекту», «Самоменеджмент сільського, селищного та міського голови» тощо, спільна підготовка державними службовцями, науковцями й активістами громадських організацій десятків наукових статей та їх публікація у спеціалізованих економічних і управлінських журналах. Масовим тиражем видано і розповсюджено переклад польського посібника «Острови надії. Розробка стратегій локального розвитку».

Навчальні програми для посадових осіб місцевого самоврядування постійно оновлюються й актуалізуються відповідно до потреб навчання управлінських кадрів з урахуванням новацій регіональної політики та змін у правовому полі держави. Як бачимо, система підвищення кваліфікації управлінців повинна гнучко регулюватися залежно від реальних потреб регіону в умовах динамічних змін як його ринкового оточення, так і управлінського середовища.


Джерела

1. Волошинський Б. І., Прокопенко О. Ю., Петренко В. П. Щодо необхідності підготовки сільських і селищних голів  області до використання технологій стратегічного планування // Стратегія економічного і соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року: Матер. обл. наук.-практ. інтернет-конф. — Івано-Франківськ: Факел, 2007. — С. 29—30.

2. Про Стратегію економічного і соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004—2015 роки. Указ Президента України від 28 квітня 2004 року № 493: Законодавство України [Електронний ресурс]. — http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

3. Рудніцька Р. Менеджмент людських ресурсів / За ред. М. Лесечка. — Л., 1998. — 22 с.

4. Стратегічне планування економічного і соціального розвитку сільських громад Івано-Франківщини: Практ. посіб. / Шлемко Д., Никифорук В., Петренко В., Кузьмин В., Прокопенко О. / За ред. В. Петренка. — Івано-Франківськ: Сімик, 2006. — 84 с.

5. Стратегія економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року. — Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. — 60 с.

Автори: Оксана Прокопенко, Богдан Волошинський

Останні новини

Шольц: Наземних військ європейських країн чи НАТО в Україні не буде Сьогодні, 27 лютого

Польща не розглядає відправлення своїх військових в Україну – Міноборони Сьогодні, 27 лютого

Прем'єр Швеції про відправку військ в Україну: На цей момент неактуально Сьогодні, 27 лютого

Ремонт посудомийних машин у Києві: від Bosch до Smeg Сьогодні, 27 лютого

Cоюзники створять коаліцію далекобійної зброї для України Сьогодні, 27 лютого

Макрон допустив відправку західних військ в Україну Сьогодні, 27 лютого

Макрон висловився щодо можливого нападу Росії на країни НАТО Сьогодні, 27 лютого

Дуда розповів, про що, окрім зброї, домовлялись союзники України в Парижі Сьогодні, 27 лютого

Зеленський "не може зрозуміти", як Трамп може бути на боці Путіна Сьогодні, 27 лютого

В Угорщині обрали нового президента – попередниця пішла на тлі "педофільського скандалу" Сьогодні, 27 лютого