Нд, 30 жовтня 2016

Міжнародна наукова конференція «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу»

У доповідях учасників міжнародної наукової конференції «Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу», проведеній Державною установою «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України» (20 жовтня ц.р.)  представлено вагомий аналітичний матеріал .  Заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України», кандидат філософських наук, доцент Т.О. Метельова, вітаючи учасників форуму, наголосила на актуальності і важливості дослідження імперативів та розв’язання сучасних проблем модернізації . Вела конференцію завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів, доктор політичних наук, професор О.В. Зернецька . У роботі міжнародної наукової конференції  взяли участь вчені Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інституту історії НАН Білорусі, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту соціології НАН України, Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», викладачі та науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дипломатичної академії України при МЗС України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  Київського національного університету культури і мистецтв, Львівського національного університету імені Івана Франка, Запорізького національного університету, Українського інституту стратегій глобального розвитку і трансформацій, Інституту міжнародних відносин Вроцлавського університету. Доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України А.О. Ручка виступив із доповіддю «Ціннісні тренди в контексті сучасних модернізаційних процесів», в якій розкрив теоретичні та практичні результати останніх досліджень щодо ціннісних орієнтирів населення Європи в рамках сучасного проекту «Консорціуму європейських країн», в якому до 2013 р. брала участь і Україна, та розповів про новітні дослідження Інституту соціології НАН України щодо ціннісних змін українського суспільства за 25 років, починаючи з 1991 р. Це дозволило дійти висновку про необхідність врахування цих трендів при прийнятті важливих рішень органами влади України та у роботі державних інституцій для успішної модернізації країни.Доктор філософських наук, головний науковий співробітник Національного Інституту стратегічних досліджень М.А. Ожеван представив доповідь «Цивільно-військові відносини та взаємодії як чинник пришвидшення або уповільнення модернізаційних процесів», в якій проаналізував геостратегічний аспект модернізації стратегічних комунікацій. Учений розкрив кризовий характер сучасних цивільно-військових відносин в Україні та умови, за яких вони можуть стати конструктивним чи деструктивним чинником модернізаційних процесів. Доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Т.В. Орлова виступила з доповіддю на тему: «Проблеми модернізації сучасної України», в яких зосередила увагу присутніх  на практичних аспектах застосування європейських цінностей в модернізаційній  стратегії України.   Змістовною та цікавою для наукової спільноти,  виявилася доповідь доктора історичних наук, провідного наукового співробітника Національного Інституту стратегічних досліджень В.С. Лозового «Сучасні світові тенденції модернізації системи підготовки кадрів вищої кваліфікації для інноваційної економіки».  В ній він зупинився на аналізі  головних нововведень у провідних країнах світу у цій сфері, а саме: появі докторських дослідницьких шкіл, застосуванні 3D системи для молодих вчених, наслідування принципу наступності і спадкоємності в науці, розширенні компетенції докторів наук, впровадженні нових програм професійної підготовки докторів, сприянні симбіозу науки, освіти і промисловості. Окремо в доповіді було висвітлено ситуацію щодо розвитку науки та наукових кадрів в Україні. Вчені Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» представили також важливі доповіді. Зокрема, доктор історичних наук,  професор, головний науковий співробітник І.А. Хижняк у доповіді «Синкретичні ознаки «гібридних» підсистем російського-українського спільного географічного регіону: самобутність геополітичного коду «omnes et singulos» довів, що партикулярно-підсистемний геополітичний регіон «omnes et singulos» слід розглядати як місце обопільної локації двох антагоністично налаштованих національно-державних утворень, що наразі знаходяться у стані «гібридної війни». Доктор політичних наук, головний науковий співробітник Р.Н. Жангожа у доповіді «Новий шовковий шлях як індикатор нової світової геостратегії» підкреслив, що здійснення проекту «нового шовкового шляху» приведе до зміни геополітичної ситуації у світі, відкриє нові перспективи як для країн Центрально-Азіатського регіону, так і для України,  дасть змогу Україні стати регіональним лідером.  Із доповіддю «Імперативи успішності України в українському науковому дискурсі» виступила кандидат політичних наук, докторант Львівського національного університету імені Івана Франка О.З. Ярошко, в який вона розглянула критерії та принципи успішності України у різних сферах – політичній, економічній, юридичній тощо.  Науковий співробітник Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки  ім. Г.М. Доброва НАН України» Л.П. Овчарова представила доповідь «Міжнародна наукова співпраця – вагомий чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки», в якій вона розкрила взаємозв’язок між мобільністю наукових кадрів та безпекою держави. Подальше обговорення доповіді торкнулося аналізу сучасного стану фінансування української науки та існуючих проблем із забезпеченням наукових досліджень   науковими кадрами. На конференції провели презентацію наукових праць. Монографію «Вододіли секуляризації» представив доктор філософських наук, професор Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації О.В. Білокобильський. В роботі розкрито теоретичний алгоритм модернізації, який абсолютизує один із аспектів – секуляризацію. На прикладі розвитку Європи ХІ ст. показано, як раціоналізація релігійних систем призвела до секуляризації і, яким чином практика вторинної секуляризації може бути запозичена для модернізації України. У контексті обговорення монографії М.А. Ожеваном було запропоновано провести  міждисциплінарну конференцію на тему: «Нова секуляризація України».Член української асоціації зовнішньої політики, стипендіат Інституту міжнародних відносин Вроцлавського університету В.М. Мельник презентував брошуру «Бутан: правовий контекст модернізації», в якій проаналізовано досвід політико-юридичної трансформації і модернізації цієї малознаної південноазіатської країни. Автор констатував, що на сучасному етапі розвитку країна має амбітне завдання увійти у глобальний світ, а тому значні інвестиції спрямовує в освітні програми. Багатогранність розглянутих аспектів заслуханих проблем дає підстави вести мову про  формування нових підходів щодо подальшого дослідження даної теми. З доповідей учасників конференції, презентацій наукових праць, жвавого обговорення усіх доповідей, можна зробити узагальнюючий висновок, що на сучасному етапі світового розвитку модернізація відбувається практично в усіх сферах як  провідних,  так і  транзитивних країн, однак її глибина та темпи суттєво різняться. Для  України соціально-економічна модернізація стала безальтернативною стратегією розвитку. Підбиваючи підсумки конференції, доктор політичних наук, професор О.В. Зернецька відзначила високий рівень представлених доповідей, плідність дискусій та важливість таких заходів для розуміння місця і ролі України у сучасному глобалізованому світі.