№11, червень 2014

Місцеве самоврядування: від слів – до реформ

Розвиток місцевого самоврядування – необхідна передумова демократизації суспільного життя, децентралізації управління, наближення влади до її джерела – народу та становлення громадянського суспільства. В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність його органів, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування. Проте сьогодні всі визнають, що система місцевого самоврядування не задовольняє потреб українського суспільства. У більшості територіальних громад вона не забезпечує створення комфортного життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання їй доступних та якісних публічних послуг. Більше того, фахівці вважають: без реформи місцевого самоврядування нині неможливо подолати кризові явища в соціально-економічному і політичному житті України.

Такі питання, пов’язані з місцевим самоврядуванням, як становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад, з особливою гостротою постали сьогодні, коли лунають заклики до федералізації країни, на окремих територіях порушується вітчизняне законодавство і конституційний лад, продовжуються спроби дестабілізації влади. Тому важливо, щоб розвиток місцевого самоврядування не тільки був одним із пріоритетних напрямів державної політики, а й завдяки конкретним крокам з її реалізації якнайшвидше почав служити злагоді в суспільстві та стабілізації політичної ситуації. Один із таких кроків – схвалення урядом Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, де визначено механізми і строки виконання цих планів. У цьому контексті важко переоцінити значення Всеукраїнської науково­практичної конференції за міжнародною участю «Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України», яка відбулася в Національній академії державного управління при Президентові України (НАДУ). 

Ключова ланка

Відкриваючи форум, президент Національної академії державного управління Юрій Ковбасюк нагадав, що конференцію було заплановано ще наприкінці минулого року, і визначена тоді її тема на тлі сьогоднішніх суспільно­політичних подій в Україні стала ще актуальнішою. «Очевидно, що для збереження України як єдиної та неподільної, для зміцнення її територіальної цілісності й суверенітету центральною ланкою реформи місцевого самоврядування має стати територіальна громада, де кожен громадянин мав би можливість відчувати себе суб’єктом формування політики, розв’язання проблем місцевого рівня», – вважає Юрій Ковбасюк.

На його думку, поняття «децент­ралізація влади», яке сьогодні з суто наукового обігу широко ввійшло в саме життя, потребує серйозного наукового осмислення, оскільки думки з цього приводу науковців, політиків і практиків не в усьому збігаються й досить часто бувають суперечливими. Тому метою конференції визначено «наукове обґрунтування процесу децентралізації влади як засобу підвищення ролі місцевого самоврядування та розвитку територіальних громад в Україні». Під час підготовки до заходу, за словами Ю. Ковбасюка, «вдалось об’єднати зусилля органів влади, іноземних та вітчизняних експертних установ, наукових організацій і тим самим поєднати теорію і практику, спираючись на найкращі світові традиції та досвід європейських країн».

Про потужний інтелектуальний ресурс, залучений під час підготовки конференції, свідчить й видання збірника наукових тез, в якому висловили свої думки близько 300 учених, серед яких і відомі у наукових колах фахівці, і молодь, що робить перші кроки в науці, – слухачі й аспіранти.

Також на конференції було репрезентовано спільний доробок науково­педагогічного колективу НАДУ, її Дніпропетровського, Львівського, Одеського та Харківського регіональних інститутів державного управління за участю вчених провідних вищих навчальних закладів України – наукову доповідь «Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації».

Положення і висновки цієї фундаментальної наукової доповіді навів директор Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ В’ячеслав Толкованов. За його словами, тут узагальнено наукову роботу понад 70 вчених, з яких майже 40 докторів наук з різних галузей знань. У цій доповіді вперше подано системний огляд стану, проблем і напрямів модернізації місцевого самоврядування в Україні в контексті державно­управлінських реформ та досвіду країн Європейського Союзу. На основі аналізу актуальних проб­лем і тенденцій розвитку місцевого самоврядування сформульовано практичні рекомендації з його вдос­коналення. Йдеться про формування повноцінного ефективного самоврядування на базовому, районному й обласному рівнях з утворенням відповідних інститутів, оптимізацію адміністративно­територіального устрою та чинної моделі територіальної організації влади, запровад­ження механізмів демократії на місцях, приведення їх у відповідність до європейських і світових стандартів.

Перший заступник виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Мазурчак зазначив, що необхідність реформування місцевого самоврядування обговорюється в Україні вже понад десять років, однак для реальних справ у цьому напрямі не вистачало політичної волі. Сьогодні з’явився шанс виправити становище. Перелічуючи чинники, від яких залежить ефективність реформи місцевого самоврядування, О. Мазурчак назвав законодавче, кадрове, організаційне, фінансове та інформаційне забезпечення. Кожну з цих позицій на конференції предметно обговорювали. А промовець, зокрема, покладається на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово­комунального господарства України, в якому створено робочу групу з питань реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Він навів запропоновані нею зміни до Бюджетного кодексу стосовно ліквідації обласних і районних державних адміністрацій тощо.

Професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ Валентина Мамонова пояснила суть основних складових децентралізації – адміністративної, демократичної, економічної та фінансової. Вона навела низку чинників, що ускладнюють реалізацію планів реформування системи місцевого самоврядування. Серед них – недостатнє законодавче забезпечення, відсутність чіткого розмежування повноважень і фінансової незалежності, низька активність членів територіальних громад, диспропорції чисельності мешканців міст України, дисбаланс між повноваженнями органів місцевого самоврядування та економічним потенціалом відповідних територій. На думку науковця, ці органи мають не лише управляти комунальною власністю, а й регулювати діяльність суб’єктів господарювання інших форм власності – державної, колективної і приватної.  

Погляд із зарубіжжя

Після повідомлення, що почесний професор з економіки Чиказького університету (США), лауреат Нобелівської премії з економіки 2007 року Роджер Маєрсон не зміг приїхати на конференцію, учасникам заходу показали його відеозвернення. Оцінюючи децентралізацію, нобелівський лауреат назвав її проведення дуже важливим елементом побудови демократії у країні, оскільки це «сприятиме подоланню міжрегіональних суперечностей, підвищенню довіри громад до центральної влади та ефективній організації влади на місцевому рівні». Вітаючи наміри української влади проводити реформи з децентралізації в країні навіть у такий кризовий час, він підкреслив, що це «дасть змогу зробити Україну більш сильною і демократичною державою».

Доктор Пітсбурзького університету й університету Вісконсін­Медісон (США) Тимофій Милованов також уважає, що децент­ралізація сприятиме зменшенню протистоянь між регіонами в Україні й тому стане кроком до посилення держави. Водночас особливу увагу він звернув на можливі загрози та виклики, адже українська модель реформування системи органів місцевого самоврядування передбачає запозичення не окремих практик, які виправдали себе в інших країнах, а одночасні зміни за багатьма напрямами, до того ж їх мають запровад­жувати в складний кризовий період. Т. Милованов радить проводити реформу швидко, щоб влада в цент­рі не передумала ділитися повноваженнями, а також передбачити запобіжники, аби в майбутньому ніхто не піддався спокусі повернути владні повноваження центру.

Директор Національної школи публічного адміністрування (Республіка Польща) Ян Паства ознайомив учасників науково­практичної конференції з польським досвідом проведення реформи місцевого самоврядування. Він зауважив, що процес децентралізації в його країні теж був нелегким, оскільки «уряд побоювався, що проведення реформи може спричинити регіоналізацію або поділ країни». «Однак цього не сталося, бо в польському законі про місцеве самоврядування міститься норма: до компетенції органів місцевого самоврядування входить захист інтересів територіальних громад, а не національних меншин», – резюмував польський гість. 

У практичній площині

У низці виступів на конференції було розглянуто практичну діяльність органів місцевого самоврядування, проблеми, з якими вони стикаються, і приклади позитивного досвіду.

Голова Івано­Франківської обласної ради Василь Скрипничук категорично заявив, що загалом місцеве самоврядування в Україні не виконує покладених на нього функцій. Причина банальна – немає коштів. Поки ситуація принципово не змінилася, йде пошук шляхів підтримки територіальних громад на обласному рівні. За його словами, найважливішою складовою Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано­Франківській області на 2011–2015 роки є обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. «Сьогодні в області реалізується 17 проектів і програм розвитку місцевого самоврядування, які фінансуються з обласного й інших місцевих бюджетів, а також коштом партнерів. Усі проекти спрямовані на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого громадами», – констатував В. Скрипничук.

Він розповів також про нову ініціативу. Її мета – підтримувати матеріально не тільки ті громади, кот­рі подали проект, а й ті, що вже виконали своїми силами певні роботи. Тобто преміювати за завершені справи. Такі премії, а вони вже виплачуються, стимулюють розвиток ініціативи на місцях.

«Застосування наукового інструментарію для розробки проблематики місцевого самоврядування на прикладі Одещини» – так сформулювала тему виступу професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ Юлія Молодожен. Вона дослідила, за яких умов забезпечується необхідний рівень самодостатності й цілісність територіальної громади. Присутніх у залі науковців і практиків зацікавила продемонстрована професором концептуальна модель управління бюджетними капітальними інвестиціями на регіональному рівні.

Іще з однією моделлю ознайомив учасників конференції міський голова Славутича, член Конгресу місцевих i регіональних влад Європи, президент Всеукраїнського громадського об’єднання «Клуб мерів» Володимир Удовиченко. На прикладі Славутицької міської ради він представив інноваційну модель управління сучасним містом. За його словами, план дій із забезпечення комфортного життя територіальної громади полягає в комплексному підході до об’єднання програм енергозбереження, енергоефективності, екології довкілля, реформування комунальної сфери на засадах лібералізації, створення високотехнологічних і високооплачуваних робочих місць. В. Удовиченко переконаний, що успіх залежить від ініціативи, творчості та наполегливої праці. А муніципальний рух в Україні міцнішає і влада буде для людей, а не люди – для влади.

Автор: Олександр МАЛІЄНКО

Останні новини

Шольц: Наземних військ європейських країн чи НАТО в Україні не буде Сьогодні, 27 лютого

Польща не розглядає відправлення своїх військових в Україну – Міноборони Сьогодні, 27 лютого

Прем'єр Швеції про відправку військ в Україну: На цей момент неактуально Сьогодні, 27 лютого

Ремонт посудомийних машин у Києві: від Bosch до Smeg Сьогодні, 27 лютого

Cоюзники створять коаліцію далекобійної зброї для України Сьогодні, 27 лютого

Макрон допустив відправку західних військ в Україну Сьогодні, 27 лютого

Макрон висловився щодо можливого нападу Росії на країни НАТО Сьогодні, 27 лютого

Дуда розповів, про що, окрім зброї, домовлялись союзники України в Парижі Сьогодні, 27 лютого

Зеленський "не може зрозуміти", як Трамп може бути на боці Путіна Сьогодні, 27 лютого

В Угорщині обрали нового президента – попередниця пішла на тлі "педофільського скандалу" Сьогодні, 27 лютого