№11, червень 2014

 «Нам важливо донести до молоді не формальну ідею права, а його креативну основу…» «Нам важливо донести до молоді не формальну ідею права, а його креативну основу…»

Київський університет права НАН України – молодий, проте уже досить відомий вищий державний навчальний заклад, який готує фахівців у галузі права за європейськими стандартами, базуючись на принципі поєднання фундаментальної юридичної освіти, науки і практики. Основна мета цього вишу – підготувати фахівця з глибокими класичними знаннями у сфері юриспруденції і виховати особистість з високими морально-етичними якостями.

Імідж будь-якого закладу починається з його очільника. Юрій Бошицький – ректор університету, професор, заслужений юрист України, переможець Всеукраїнського конкурсу «Юрист року-2013» у номінації «Юрист-вчений», висококваліфікований правознавець, талановита людина. Він розповів журналу «Віче» про сьогодення і плани розвитку університету та юридичної освіти в нашій державі загалом.

– Юрію Ладиславовичу, що саме в розвитку університету для вас є пріоритетним?

– Можливо, це буде гучно сказано, але ми хочемо формувати гідну еліту України ХХІ століття, яка забезпечуватиме могутність нашої держави. У сучасних умовах функціонування й розвитку юридичної науки та освіти відбувається докорінне переосмислення основ правознавства. Нині актуалізується необхідність комплексного дослідження феномену правової системи. Сучасна вища юридична освіта – це своєрідний інструмент, з допомогою якого юрист не тільки здобуває належну кваліфікацію, а й виховує в собі професійні ідеали, повагу до прав і свобод людини. А тому вважаю найважливішим удосконалення якості підготовки студентів й розширення і зростання вишу.

– Яким шляхом ідете до поставленої мети і як це позначається на навчальному процесі?

– Студенти нашого університету не тільки опановують освітньо­професійні програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, а й здобувають додаткові знання через інноваційні методи навчання – майстер­класи. У такий спосіб впроваджуються креативні педагогічні й науково­методичні досягнення.

Важливе місце в нашому освітньому процесі посідає наукова діяльність. Починаючи з 2010 року, КУП НАНУ у співпраці з іншими науковими й освітніми закладами щорічно проводить шість міжнародних і всеукраїнських науково­практичних конференцій. Із 2009 року університет проводить власні конференції у Словаччині й Угорщині спільно із Закарпатським державним університетом й університетами Угорщини та Словаччини.

– Які концептуальні засади розвитку вишу, який ви очолюєте?

– Головною засадою розвитку університету є орієнтація на європейські стандарти юридичної освіти, запозичення зарубіжного досвіду і його впровадження. Наближення української правової системи до європейської передбачає, передусім, реформування й поступове приведення нормативної та інституційної основи у відповідність до права Європейського Союзу. Тому цілком виправданою є обрана Київським університетом права НАН України стратегія міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки. У її рамках відбувається поглиблення закордонних контактів, досить частими є візити іноземних науковців, які проводять майстер­класи, беруть участь у семінарах, «круглих столах» і конференціях. КУП підписав більш як 60 угод з навчальними закладами 22 країн. Варто зазначити, що на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра­2013» ми вибороли гран­прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки».

Також з 2011 року здійснюється підготовка магістрів за спільними програмами з Варненським вільним університетом «Чорноризця Храбра» (Varna Free University, Болгарія): «Право Європейського Союзу» і «Міжнародне право та національна безпека». Тож студенти отримують два дипломи, один з них – європейський.

Система міжнародно­правової освіти має задовольнити потребу держави в кадрах з найвищою кваліфікацією, тому в 2012 році на базі відділення міжнародного права було створено факультет міжнародних відносин. Його особливістю є те, що випускники мають можливість здобути також і кваліфікацію перекладача з іноземної мови.

Основним напрямом реалізації й розвитку міжнародних зв’язків університету є навчання іноземних студентів. Для цього на факультеті міжнародних відносин розроблені бакалаврські навчальні програми англійською мовою, а також впроваджено вивчення окремих дисциплін освітньо­кваліфікаційного рівня «бакалавр» і «магістр» іноземними мовами, зокрема: «Міжнародне­правове регулювання інтелектуальної власності», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Права людини в міжнародному праві». Це в майбутньому дасть можливість запровадження англомовної магістерської програми для іноземних громадян і українців.

– Відомо, що ви не тільки юрист­новатор, а й поціновувач мистецтва. Як вписується у контекст ваших міжнародних правничих ініціатив університетський проект «Інтелектуальна власність в Україні – перлини живопису для студентської молоді»?

– Нам важливо донести до молоді не формальну ідею права, а його креативну основу, що здобувається за умови розвитку особистісного потенціалу юриста, зокрема шляхом долучення до мистецьких надбань.

Наша мета – не лише підготувати для країни правознавця в галузі юриспруденції, а й виховати особистість, фахівця з високими морально­етичними якостями, патріота своєї країни та професії.

– Розкажіть про особливості навчання у вашому закладі.

– Тут варто говорити не про особливості навчального процесу, а про унікальні знання й навички, яких набувають наші студенти. Так ось, особливістю нинішнього випускника КУП НАНУ є не лише високий рівень професійних знань у галузі права, а й фундаментальна мовна підготовка. З 2009 року в університеті впроваджено викладання чотирьох європейських іноземних мов (дві обов’язкові і дві факультативні).

Послідовна реалізація принципів Болонської декларації зумовила запровадження у виші інноваційної моделі навчання – майстер­класів у галузі правознавства. КУП НАНУ був першим в Україні навчальним закладом, який у 2007 році започаткував впровадження майстер­класів у сфері юриспруденції як сучасної інноваційної форми навчання студентів. Для їх проведення ми запрошуємо найкращих вітчизняних та іноземних фахівців у різних галузях права, авторитетних юристів­практиків.

Значення майстер­класів не можна недооцінити. То яка користь від зустрічей з іноземними науковцями й відомими постатями юриспруденції для студентів? По­перше, це можливість підвищити рівень знання іноземної мови. По­друге, вони дають змогу підвищити компетенцію у сфері юриспруденції. По­третє, це спілкування з науковою інтелігенцією світу, котра є гідним прикладом для наслідування. І четверте, – це пізнання світу, який дотепер був маловідомим.

– Ваш університет – вищий навчальний заклад, що належить до структури Національної академії наук України. Які головні напрями науково­дослідної діяльності Київського університету права НАН України?

– Науково­дослідна діяльність КУП НАНУ є одним із засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою осві­тою та реалізується шляхом інтеграції навчально­виховного процесу і наукової діяльності, проведенням різного формату наукових заходів із залученням до участі в них провідних науковців України і зарубіжних держав.

Основними напрямами науково­дослідної діяльності Київського університету права НАН України є: розробка й дослідження науково­дослідних тем у галузі державотворення та правотворення; проведення міжнародних і всеукраїнських науково­практичних конференцій та інших наукових заходів; науково­дослідна діяльність науково­педагогічних працівників, аспірантів і студентів; підготовка наукових кадрів в аспірантурі; видавнича діяльність тощо.

Наукова діяльність вишу здійснюється у контексті її інтеграції з юридичною освітою. Звичайно найбільш ефективною та системною формою такої інтеграції є творча співпраця КУП НАНУ з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України як науковою установою.

Також видається «Часопис Київського університету права», який внесено до переліку фахових видань у галузі юриспруденції. У часописі запроваджено рубрику – «Студентська трибуна», де учасники студентського наукового товариства мають можливість представити науковій громадськості свої творчі пошуки.

– Досить часто можемо почути нарікання на те, що класична юридична освіта далека від практики. Яка ситуація у КУПі?

– Такої проблеми в нашому університеті немає. Ми широко впроваджуємо практичні заняття, на яких студенти мають можливість проходити тести, вирішувати завдання, моделювати судові процеси тощо. Практика в місцевих держадміністраціях, органах юстиції і судової системи України дає необхідні практичні навички. Студенти старших курсів працюють у юридичній клініці «Фенікс», яка надає безкоштовну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення.

– Як ваші студенти проводять дозвілля, адже воно відіграє не останню роль у формуванні особистості?

– Стиль КУП НАНУ – бути сучасними, креативними і соціально корисними. Тут виховують гармонійну особистість, адже нове покоління молодих юристів повинно бути високоінтелектуальним, творчим, з багатим і різностороннім внутрішнім світом.

Особлива гордість університету – це власні проекти, популярні серед студентства: «Інтелектуальна власність України: перлини сучасного мистецтва для студентської молоді», «Інтелектуальна власність України: перлини сучасної літератури для студентської молоді», «Майбутнє України в руках талановитої молоді», «Передай тепло своєї руки маленькій дитині», «Пізнай свій край», «Сьогодні зі спортом – завтра з майбутнім» та інші. Вони спрямовані на формування естетичного смаку, гуманного ставлення до людей та світу, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

– Дякую за інтерв’ю.

Записав Тарас РОМАНЮК

Архів журналу Віче

Віче №5/2016 №5
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Румунія готує новий пакет військової допомоги Україні – Зеленський Сьогодні, 22 травня

Зеленський та очільниця МЗС Німеччини поговорили про ситуацію на фронті й ППО Сьогодні, 22 травня

Главі МЗС Німеччини показали зруйновану російськими ракетами ТЕС Сьогодні, 22 травня

Politico: ЄС хоче почати переговори про вступ з Україною 25 червня Вчора, 21 травня

Рада ЄС схвалила конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України Вчора, 21 травня

В ЄС пояснили слова Борреля про співчуття через загибель президента Ірану Вчора, 21 травня

Топгенерал США: Ми поки не плануємо відправляти військових інструкторів в Україну Вчора, 21 травня

Дуда порівняв смерть президента Ірану, союзника Путіна, із загибеллю Качинського під Смоленськом 20 травня

Глава дипломатії ЄС поспівчував через загибель президента союзного Росії Ірану 20 травня

Топпосадовець ЄС висловив "щирі співчуття" через загибель президента Ірану 20 травня