№16, серпень 2013

Захист прав та інтересів громадян України, що перебувають за кордоном

Cтаття 33 Конституції України встановлює, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну [1].

Громадяни України виїжджають за кордон на постійне місце проживання, тимчасово за запрошенням родичів, знайомих, на роботу, навчання, лікування, відпочинок, у туристичні поїздки, службові відрядження тощо.

Відповідно до Закону України «Про громадянство України», громадянин України – особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України; іноземець – особа, яка не перебуває в громадянстві України та є громадянином (підданим) іншої держави або держав; особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином [2].

Громадянство України – це правовий зв'язок між фізичною особою та Україною, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов'язках [2].

Стаття 2 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» визначає перелік документів, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування за її межами, а саме:

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

• проїзний документ дитини;

• дипломатичний паспорт;

• службовий паспорт;

• посвідчення особи моряка [3].

Громадяни України, що проживають за кордоном, перебувають нібито в подвійному підпорядкуванні: з одного боку, їхній правовий стан визначається відповідним іноземним законодавством, а з другого – вони користуються правами і мають обов’язки нарівні з українськими громадянами, які проживають на території України, за винятком випадків, установлених міжнародними договорами й чинним законодавством України [8, с. 27].

Органи державної влади України, українські дипломатичні представництва й консульські установи, посадові особи цих представництв та установ зобов’язані сприяти тому, щоб українським громадянам була надана можливість користуватися в повному обсязі всіма правами, встановленими Конституцією України, законами, загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, міжнародними договорами України, законами й правилами держав проживання або перебування українських громадян, а також можливість захищати їхні права та охоронювані законом інтереси.

Так, Департамент консульської служби є структурним підрозділом Міністерства закордонних справ України. Департамент веде роботу з реалізації національних інтересів у консульській сфері; здійснює роботу із забезпечення конституційних прав громадян та юридичних осіб України за межами нашої держави; веде роботу з виконання консульських функцій відповідно до чинного законодавства України, міжнародно-правових актів, а також контролює їх реалізацію. Департамент керує діяльністю консульських установ за кордоном, а також нештатних (почесних) консулів України за кордоном. За межами нашої держави функціонують 124 консульські установи України. З них:

• 85 консульських підрозділів дипломатичних представництв України;

• 29 генеральних консульств;

• 9 консульств;

• 1 консульське агентство.

Окрім цього, за кордоном у 62 країнах діють 99 консульських установ, що очолюються почесними консулами України [4].

Стаття 1 Консульського статуту України визначає, що консульські установи України захищають за кордоном права та інтереси України, юридичних осіб і громадян України [5].

Діяльність консульських установ із захисту за кордоном прав та інтересів українських громадян спирається на консульські конвенції та інші міжнародні договори, законодавство України про нотаріат, Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Консульський статут України, затверджений Указом Президента України, тощо.

Так, Консульський статут України встановлює основні права та обов’язки консула щодо юридичних осіб та громадян України. Консул, зокрема:

• вживає заходів для того, щоб юридичні особи та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними договорами, учасниками яких є Україна та держава перебування, а також міжнародними звичаями;

• вживає заходів для відновлення порушених прав юридичних осіб і громадян України. У випадку, якщо після звернення консула до властей держави перебування не будуть відновлені порушені права юридичних осіб і громадян України, консул зобов'язаний повідомити про це Міністерство закордонних справ України та главу дипломатичного представництва України в державі перебування;

• приймає як письмові, так і усні звернення юридичних осіб і громадян України;

• веде облік громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають у його консульському окрузі;

• інформує громадян України, які тимчасово перебувають у його консульському окрузі, про законодавство держави перебування, а також про місцеві звичаї. Розпорядження консула, видані в межах його повноважень з питань, що стосуються перебування громадян України за кордоном, мають для них обов'язкову чинність;

• має право без окремого доручення представляти в установах держави перебування громадян України, якщо вони відсутні й не доручили ведення справи якійсь особі або не можуть захищати свої інтереси з інших причин тощо [5].

У межах своїх прав та обов’язків консул виконує такі функції:

• веде військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном;

• виконує доручення слідчих або судових органів України щодо громадян України, якщо це не заборонено законами держави перебування;

• провадить реєстрацію укладення шлюбу, розірвання шлюбу відповідно до законодавства України;

• встановлює батьківство у випадках, коли відповідно до законодавства України таке допускається в органах запису актів громадянського стану, якщо батьки дитини проживають у його консульському окрузі й хоча б один із них є громадянином України;

• провадить усиновлення дитини, яка є громадянином України й проживає за межами України;

• вживає заходів для встановлення опіки (піклування) над неповнолітніми, недієздатними або обмеженими в дієздатності громадянами України, які перебувають у його консульському окрузі й залишилися без опіки (піклування);

• реєструє акти громадянського стану громадян України;

• приймає клопотання громадян України, які постійно проживають у його консульському окрузі, про внесення змін, виправлень і доповнень до записів актів громадянського стану, про відновлення втрачених записів, а також про зміни прізвища, імені та по батькові й надсилає їх на розгляд компетентним органам тощо [5].

Вчиняючи нотаріальні дії, консули в установленому порядку та в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із норм міжнародного права, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [6].

Cаме ці відносини регулюються Положенням про порядок учинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських установах України. Консули, зокрема:

• посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні;

• вживають заходів до охорони спадкового майна;

• видають свідоцтва про право на спадщину;

• видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

• засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок із них;

• засвідчують вірність підпису на документах;

• засвідчують справжність електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами);

• засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

• посвідчують факт, що фізична особа є живою;

• посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

• посвідчують тотожність фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці;

• посвідчують час пред'явлення документів;

• приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

• учиняють виконавчі написи;

• учиняють морські протести;

• приймають на зберігання документи.

Законодавством України можуть бути передбачені й інші дії, що вчиняються консулами [6].

Вважаємо, що одним із основних завдань консульської служби України є захист прав та інтересів України, її громадян та юридичних осіб, а також відновлення порушених прав. Під час перебування за кордоном кожний громадянин України зобов'язаний неухильно дотримуватися законодавства країни перебування.

На загальних підставах консул може поінформувати про особливості законодавства країни перебування, надати консультативну допомогу з питань зносин із офіційними установами консульського округу.

Він також може надати громадянину України, в разі захворювання, адреси та номери телефонів місцевих лікарень та, за бажанням громадянина, повідомити про це його рідних.

Якщо з громадянином України трапився інцидент, йому необхідно терміново інформувати консульську установу України в державі перебування.

У разі арешту громадянина України він має право звернутися до органів поліції з вимогою повідомити про свій арешт консула України, який вживає заходів, щоб стосовно громадян України, заарештованих, ув'язнених, затриманих за підозрою у вчиненні злочину чи підданих іншим заходам судового або адміністративного впливу, взятих під варту, було дотримано в повному обсязі положення законодавства держави перебування та щоб їх утримували в умовах, які відповідають вимогам гігієни та санітарії.

На прохання самого громадянина консул може також зв'язатися з його родиною.

Нині запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, сексуальною та іншою експлуатацією. У разі втрати паспортів консульські установи України в стислі терміни вирішують безпосередньо з відділами громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України питання підтвердження особи громадянина та подальшого документування його закордонною установою свідоцтвом на повернення в Україну.

Є також домовленості з Міжнародною організацією з міграції про взаємодію в допомозі жертвам торгівлі людьми й сексуальної експлуатації та в поверненні українських громадян в Україну.

У разі смерті громадянина України за кордоном консульська установа України повідомляє про це рідних померлого та надає їм сприяння в оформленні всіх необхідних супровідних документів та виконанні необхідних формальностей, пов'язаних із транспортуванням труни з тілом чи урни з прахом в Україну. Установа також з'ясовує можливість відшкодування вартості ритуальних послуг родичам померлого громадянина України страховою компанією, що оформлювала страховий поліс, або особою, яка надавала запрошення до країни перебування. Наявність відповідно оформленого страхового поліса значно полегшує вирішення згаданого комплексу питань. У разі відсутності в родичів померлого коштів для сплати вартості ритуальних послуг треба виходити з необхідності пошуку іншого можливого джерела фінансування (шляхом звернення до обласної державної адміністрації України, благодійних організацій, фондів тощо). Слід також зазначити, що родичі або близькі померлого мають надіслати до консульської установи України нотаріально засвідчену заяву найближчої за ступенем спорідненості особи, в якій має бути висловлене її волевиявлення щодо прийнятного способу та місця поховання небіжчика.

Консульські установи України також уповноважені здійснювати реєстрацію актів громадянського стану, оформлювати паспорти для виїзду за кордон (громадянам, які подали до консульського відділу документи на оформлення постійного проживання за кордоном або перебувають за кордоном у зв'язку з навчанням, лікуванням чи працевлаштуванням за контрактом) та свідоцтва на повернення в Україну, легалізувати документи, оформ­лювати візи іноземцям для в'їзду в Україну тощо.

Але згідно з чинним законодавством України консульські установи та посадові особи не можуть виконувати обов'язки адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів та інших, не надають матеріальну допомогу, не видають гроші в борг, не сплачують готельні та інші рахунки. А в разі порушення законів країни перебування громадянином України консул не може звільнити його від відповідальності. Консул також не вповноважений надавати послуги щодо працевлаштування громадян України, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства.

За законодавством України інформація, яка надається громадянином України або юридичною особою консульській установі, є конфіденційною. Посольство може її оприлюднити тільки за згоди особи й лише особам, яким надано на це повноваження.

Практична реалізація консульського захисту прав і законних інтересів громадян України за кордоном полягає у:

• виявленні випадків порушення прав та законних інтересів юридичних і фізичних осіб України за кордоном та, в разі підтвердження таких фактів, вжитті заходів для відновлення таких прав і інтересів шляхом застосування правових механізмів, передбачених законодавством іноземної держави, двосторонніми та багатосторонніми договорами, учасниками яких є Україна та іноземна країна, міжнародними юридичними прецедентами та звичаями;

• недопущенні будь-якої дискримінації фізичних та юридичних осіб України за кордоном порівняно з громадянами країни перебування;

• наданні сприяння, консультативної та методологічної допомоги фізичним і юридичним особам України за кордоном в одержанні інформації щодо особливостей законодавства іншої країни, у реалізації права наших співвітчизників на звернення до компетентних органів країни перебування;

• вжитті заходів, у разі затримання або арешту громадян України, з метою забезпечення неупередженого розгляду їхніх справ компетентними та судовими органами країни перебування, надання необхідної консультативної допомоги, моніторингу судових слухань, перевірки умов тримання громадян України в місцях позбавлення волі та наявності в них скарг на умови тримання, можливості користування належним кваліфікованим правовим захистом тощо;

• вжитті заходів, у межах компетенції, для встановлення місцезнаходження фізичних осіб України за кордоном;

• співпраці з міжнародними й громадськими організаціями та благодійними фондами з метою вирішення питання повернення в Україну наших співвітчизників, які потрапили в скрутне становище за кордоном;

• поширенні інформації, що спрямована на підвищення рівня знань про міграційне та трудове законодавство конкретної іноземної держави, про дії в типових проблемних ситуаціях.

У всіх згаданих ситуаціях громадянам України рекомендується звертатися з письмовою заявою на поштову або електронну адресу дипломатичного представництва чи консульської установи України у відповідній іноземній країні [7].

 

Джерела

1. Конституція України: Закон від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року [Електронний ресурс]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

3. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року [Електронний ресурс]. — http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3857-12

4. Діяльність Департаменту консульської служби. [Електронний ресурс]. — http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/directorate.

5. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2 квітня 1994 року [Електронний ресурс]. — http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/127/94

6. Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 27 грудня 2004 року [Електронний ресурс]. – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1649-04/page

7. Консульський захист громадян [Електронний ресурс]. – http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/cons

8. Цирфа Ю. «Я – громадянин»: почесно і… вигідно // Віче. – 2012. – № 21. – С. 26–30.

Автор: Наталія ПАВЛОВСЬКА

Архів журналу Віче

Віче №3/2016 №3
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Интернет-магазин расходных материалов для промышленной сферы: Dvizzhok Сьогодні, 04 березня

Міністр оборони Німеччини: Витік розмови офіцерів ВПС – частина інформаційної війни Путіна Сьогодні, 04 березня

Сербія проведе повторні вибори у столиці після звинувачень у фальсифікаціях Вчора, 03 березня

ЄС розблокував ще 2 млрд євро заморожених коштів для Угорщини 02 березня

Росію офіційно вигнали з Дунайської комісії 02 березня

Макрон збирає лідерів партій парламенту Франції поговорити про "ситуацію в Україні" 02 березня

Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну 02 березня

Глава МЗС Чехії: Поразка України дасть Росії ресурси для нових "СВО" 01 березня

Канада допускає направлення небойових підрозділів в Україну за певних умов 01 березня

ЗМІ: Візиту Зеленського до Вірменії і Азербайджану не буде через рішення Баку 01 березня