№13, липень 2013

Найвищою метою всієї системи управління державою має бути служіння інтересам людейНайвищою метою всієї системи управління державою має бути служіння інтересам людей

На цьому наголосив Голова Верховної Ради України Володимир Рибак, виступаючи перед учасниками «Дня діалогу представників органів місцевого самоврядування а центральних органів виконавчої влади», що відбувся в Ялті 13 червня цього року в рамках засідання ІХ Українського муніципального форуму Асоціації міст України.

Керівник парламенту запропонував учасникам зібрання «разом поміркувати про спільні плани та зав­дання на найближчу перспективу». За словами Голови Верховної Ради, «вони виразно окреслені в Щорічному посланні Президента України до Верховної Ради», яке «ув’язує пріоритетні завдання загальнонаціо­нального, регіонального та місцевого значення, що потребує чіткої та скоординованої роботи влади всіх рівнів – центральних та регіональних владних структур, органів місцевого самоврядування». «Фактично Послання глави держави ставить завдання модернізувати всю систему владних інститутів, – підкреслив він. – Отже, керівники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади на місцях знайдуть у Посланні Президента чіткі орієнтири для своєї роботи в складному механізмі української влади, у тому числі в рамках міжрегіонального співробітництва».

Голова Верховної Ради наголосив на необхідності комплексної реформи територіальної організації влади.

– Розв’язання накопичених проб­лем потребує переходу до комплексної реформи територіальної організації влади. Для цього Президентом України Віктором Януковичем ініційовано реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, – заявив Голова парламенту, виступаючи перед учасниками «Дня діалогу представників органів місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади».

В основу реформи, за його словами, «покладено філософію самоспроможності територіальної громади». «Йдеться про створення умов для того, щоб громадяни – мешканці сіл, селищ і міст могли у зручному для себе режимі отримати публічні послуги».

Концепція реформування місцевого самоврядування, сказав В. Рибак, має передбачати впровадження механізмів демократії участі,
зокрема через місцеві референдуми, розширення повноважень і можливостей органів самоорганізації населення, удосконалення процедур консультацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю.

За словами керівника парламенту, концепція також має передбачати істотну бюджетну децентралізацію, що потребує внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема щодо вдосконалення системи місцевих податків і зборів, які спрямовуються на потреби територіальних громад. У Земельному кодексі України слід упорядкувати розмежування земель державної та комунальної власності, поширити юрисдикцію органів місцевого самоврядування на землі за межами населених пунктів. Необхідно істотно вдосконалити закони про місцеве самоврядування та місцеві адміністрації в частині чіткого розмежування повноважень, що забезпечить фінансування делегованих органам місцевого самоврядування повноважень у повному обсязі з державного бюджету.

Голова Верховної Ради також висловився за важливість розширення співпраці місцевої влади, громадськості та підприємницьких структур з питань екології, соціального захисту, охорони здоров'я, муніципального менеджменту тощо, зазначивши, що такі проекти є важливим показником нашого «вростання» в європейську модель місцевого самоврядування, яка заохочує владу, бізнес і громадськість до співробітництва.

Пролунала й критика «показової демонстрації управлінської активності державних структур без належного обґрунтування, всебічного дослідження та оцінки можливих наслідків». Такі проблеми можна бачити в регуляторній сфері, сферах охорони здоров’я, соціального захисту тощо.

– Непоодинокими є випадки внесення до Верховної Ради України законопроектів низької якості, із непрорахованістю ресурсного забезпечення та наслідків, невідповідністю стратегічній лінії реформ. Значній частці програмних документів регіонального рівня, на жаль, досі притаманне покладання відповідальності на державу, сподівання на державну підтримку, – сказав промовець. – Це призводить до зниження ефективності державної політики, дискредитації політики реформ.

Голова Верховної Ради акцентував увагу на важливості законодавчого врегулювання суперечливих питань відносин між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Зокрема, за його словами, йдеться про необхідність оптимального розмежування повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, унормування поняття «делеговані повноваження», законодавчого визначення економічних та управлінських засад функціонування територіальних громад.

– Фактично я запрошую вас стати однодумцями в такій важливій справі, як розробка, аналіз та ухвалення стабільних законів, нормативно­правових документів різного рівня. Отже, спільна робота над опрацюванням законопроектів, розробкою документів, які враховують передовий досвід територіальних громад, їхніх представницьких та виконавчих органів, а також асоціацій орга нів місцевого самоврядування, стає особливо корисною та значущою на етапі здійснення реформ, – сказав В. Рибак. – Ми маємо об’єднати наші зусилля для змін на краще. Наш спільний успіх неможливий без скоординованих дій усіх органів влади. Усі ми маємо пам’ятати, що наше головне завдання – підвищення якості життя країни і покращення життя кожного українця.

Щодо формування бюджету наступного року, то цей процес, на переконання Голови парламенту, має відбуватися за активної співпраці центральної і місцевої влади.

В. Рибак підкреслив: бюд­жет­2013 «є досить напруженим, що позначається на взаємовідносинах державного й місцевого бюджетів». «За практикою попередніх років на виконання делегованих державою повноважень відволікається третина власних доходів місцевих бюджетів. І поки що немає впевненості, що ситуація в цьому році зміниться на краще», – зауважив керівник парламенту.

– Поданий урядом до парламенту проект Основних напрямів бюджетної політики на 2014 рік засвідчує, що бюджет наступного року буде не менш напруженим, – наголосив В. Рибак. – За великим рахунком він має бути результатом плідної спів­праці всіх нас. При цьому в кожному населеному пункті – місті, селищі, селі мають бути визначені найболючіші проблеми – чи то ремонт системи водопостачання, чи ліфтів, чи доріг з тим, щоб кожна бюджетна копійка наступного року була використана з користю для справи.

Голова парламенту висловився за необхідність збільшення в наступному році питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України та підвищення їхньої фінансової спроможності. Особливо актуальним керівник парламенту назвав підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом запровад­ження програмно­цільового бюд­жетування та середньострокового планування місцевих бюджетів.

Одним із напрямів збільшення доходів бюджету розвитку місцевих бюджетів, сказав він, буде розширення бази податку на нерухомість.

Голова Верховної Ради також вважає за необхідне посилити присутність держави в реалізації інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівнях через такі інструменти, як Державний фонд регіонального розвитку, інвестиційні трансферти з державного бюджету місцевим бюд­жетам, зокрема шляхом застосування чітких критеріїв прозорого, справедливого розподілу централізованого бюджетного ресурсу між територіями.

Іншим перспективним напрямом співпраці держави та територій у реалізації інвестиційних проектів, зазначив В. Рибак, є максимальна реалізація потенціалу інституту державно­приватного партнерства.

– На зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування також має бути спрямовано належне законодавче врегулювання інституту комунальної власності, в тому числі спільної власності територіальних громад, – сказав керівник парламенту. – Іншим дієвим механізмом залучення коштів для регіонального розвитку є активізація ринку муніципальних цінних паперів та вдосконалення процедур здійснення місцевих запозичень.

Щодо реформування сфери комунального господарства, то воно потребує комплексного підходу, відповідної державної політики, прий­няття ефективних законів. Конче необхідно кардинально вдосконалити систему управління галуззю та створити відповідні фінансові механізми. У цьому контексті В. Рибак, зокрема, висловився за необхідність проведення обґрунтованої та виваженої тарифної політики й зміну підходів до розробки проектно­кошторисної документації.

У межах чинного законодавства здійснити комунальну реформу неможливо. Життя вимагає якнайшвидшого вдосконалення відповідних нормативно­правових актів. І якщо для динамічного просування комунальної реформи потрібно переглянути деякі рішення, що гальмують цей процес, то слід діяти рішуче, – заявив Голова Верховної Ради.

Пропорційна система виборів до місцевих рад, сказав В. Рибак, знеособила представницькі органи місцевого самоврядування, віддалила громадян від управління місцевими справами та вироблення політики місцевого розвитку, позбавила виборців дієвих механізмів контролю за діяльністю депутатів. Механізм формування представницьких органів територіальних громад на основі закритих партійних списків спричинив їх надмірну політизацію, зазначив він.

– Тому вдосконалення виборчого законодавства в Україні має бути спрямовано на повноцінне забезпечення права кожного громадянина обирати та бути обраним. Члени громад мають отримати дієві важелі впливу на формування депутатського корпусу місцевих рад, – підкреслив Голова Верховної Ради.

– Разом з тим має бути законодавчо унормовано механізм відповідальності та підконтрольності виборцям депутатів місцевих рад, а кожній територіальній громаді має бути забезпечено адекватне представництво в радах вищого рівня.

Керівник парламенту нагадав, що Конституційний Суд України нещодавно прийняв рішення про проведення чергових місцевих виборів, відповідно до якого вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових або позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. «Зауважу, що цим рішенням Суд не призначив конкретні вибори, а роз’яснив конституційну норму. Повноваження призначати місцеві вибори належать парламенту», – сказав він.

Передумовою для досягнення високих стандартів життя і втілення намічених реформ є докорінне оновлення та модернізація України. При цьому В. Рибак підкреслив, що саме владі, наділеній довірою громадян на місцях та в центрі, належить першій визначати наявні проблеми, знаходити разом із громадами шляхи їхнього розв’язання, підводити під це належну законодавчу основу. «Тож владі на місцях треба побачити чітку та реальну картину економічного стану регіону, його інвестиційного потенціалу, стратегічних пріоритетів регіонального розвитку», – зазначив керівник парламенту.

В. Рибак вважає, що в Україні має відбутися ефективна децентралізація управління й фінансової системи, запроваджено бюджетний федералізм. «Я переконаний, що центру мають залишатися здебільшого кошти на виконання його загальнонаціональних повноважень та утримання державних інституцій», – сказав він, пояснивши, що частину бюджетних коштів потрібно закладати також на «вирівнювання» регіонального розвитку, враховуючи різну економічну основу територій. «Але ж до 60 відсот­ків мають залишатися в регіонах – там, де створюється національне багатство та будується майбутнє України, у тому числі й в Автономній Республіці Крим», – підкреслив В. Рибак.

Важливим чинником утілення започаткованих реформ Голова Верховної Ради назвав питання кадрового забезпечення місцевої влади. На його переконання, керувати громадою повинні тільки ті посадовці, яким довіряють і які мають авторитет серед людей, відповідальні менеджери, що вміють знаходити правильні рішення й ефективно їх реалізовувати.

В. Рибак також висловився за те, аби на місцевому рівні здійснювався аналіз державних та місцевих цільових програм, визначалися можливості фінансування. «Ваше завдання – акумулювати матеріально­фінансові ресурси на тих напрямах, які є найбільш актуальними для певної громади», – зауважив він.

Голова Верховної Ради також наголосив на необхідності якнайшвидшого прийняття закону «Про об'єднання територіальних громад», зазначивши, що одним із пріоритетних завдань у Національному плані дій на 2013 рік Президент визначив ухвалення закону про право територіальних громад на об'єднання та закону про співробітництво територіальних громад.  

 

Підготовлено за матеріалами прес­служби Верховної Ради України.
Фото Анастасії СИРОТКІНОЇ.

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата