№13, липень 2013

Київський університет права НАН України: стабільний та керований розвитокКиївський університет права НАН України: стабільний та керований розвиток

На сучасному етапі розвитку української держави, запровадження правових і ринкових реформ неабиякої актуальності набули проблеми перебудови наявної системи підготовки юристів. У цьому контексті особливо важливою є роль вищої юридичної освіти, як основного інструменту, за допомогою котрого юрист здобуває належну професійну кваліфікацію, виховує професійні ідеали та повагу до прав і свобод людини.

Сьогодні юридична освіта є досить складним і багатогранним явищем. І завдання Київського університету права НАН України полягають насамперед у тому, щоб дати студентам повноцінні юридичні знання з навчальних дисциплін, навички умілого застосування теоретичних положень під час практичної діяльності, сформувати переконаність у тому, що із закінченням навчального закладу не завершується процес пізнання, що тільки безперервне удосконалення своїх знань, збагачення їх досягненнями теорії та практики є ключем до успіху в діяльності кожного юриста.

У КУП НАН України, освітня діяльність якого ґрунтується на державній формі власності, створюються належні умови для усунення жорсткої рег­ламентації змісту професійної освіти, уніфікації навчальних планів, програм підготовки, уникнення надмірної ідеологізації навчання. Мені приємно констатувати, що в нашому виші кожен студент отримує можливості реалізації наукового і творчого потенціалу.

КУП НАНУ сьогодні – це єдиний у структурі Національної академії наук України динамічний креативний вищий навчальний заклад, який своїм основним завданням ставить комплексність у підготовці висококваліфікованого фахівця­юриста на основі поєднання досягнень освіти й науки. Університет постійно розвивається. Ми постійно удосконалюємо форми й методи роботи, поліпшуємо умови праці наших співробітників і студентів.

З 2011 року готуємо магістрів за спільними магістерськими програмами з Варненським вільним університетом «Черноризец Храбр» (Болгарія): «Право Європейського Союзу» та «Міжнародне право і безпека». Ми – єдиний виш України, котрий реалізує спільні магістерські програми з міжнародного права з цим університетом. Поточного року плануємо розширити перелік магістерських програм.

Важливим і визначальним етапом розвитку нашого університету та організації навчання є ліцензування й акредитація напрямів підготовки, спеціальностей, за якими готуємо фахівців. 2013­го, хочу зазначити, планується пройти ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю «інтелектуальна власність» і молодших фахівців за спеціальністю «правознавство» у власному коледжі на Рівненщині.

КУП НАНУ був першим в Україні університетом, що в 2007 році започаткував впровадження майстер­класів у сфері юриспруденції як сучасної інноваційної форми навчання студентів. Для їх проведення запрошуємо найкращих вітчизняних та іноземних фахівців різних галузей права, авторитетних юристів­практиків. Тільки упродовж цього навчального року студенти мали змогу прослухати майстер­класи учених з США, Португалії, Бельгії, Франції, Угорщини, Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Словаччини, Болгарії, Росії, Молдови тощо.

Одним із найважливіших завдань на 2013 рік стало створення мультимедійних аудиторій для впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечать високий рівень якості юридичної освіти. Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним і підвищує ефективність навчального процесу. Сьогодні ми вже здали в експлуатацію дві надсучасні аудиторії: інтерактивного тестування й інформаційно­комунікативних технологій. Їх обладнано інтерактивними дошками, комп’ютерами останнього покоління. Інший напрям застосування інформаційних технологій пов’язаний з можливістю використовувати мережі для здійснення віртуальних занять з різних галузей права, спостерігати за проведенням судових засідань та в он­лайн­режимі спілкуватися з викладачами інших університетів в Україні та за кордоном, проводити он­лайн майстер­класи видатних вітчизняних і зарубіжних науковців в університеті та за його межами, наукові конференції з трансляцією у мережах університету та Інтернет.

У нещодавно опублікованому рейтингу вишів «Компас», у якому впродовж шести років беруть участь вищі навчальні заклади, котрі готують фахівців за такими напрямами, як «бізнес­економіка», «архітектура­будівництво», «право», «ІТ» тощо, Київський університет права НАНУ посів 11 місце серед лідерів вищої школи у сфері права. Хочу підкреслити: діяльність 239 вищих навчальних закладів України аналізували й оцінювали випускники, компанії­роботодавці та представники компанії­експертів. Це, своєю чергою, засвідчило об’єктивність і неупередженість рейтингу загалом.

Науково­дослідна робота Київського університету права НАН України залишається одним із пріоритетних напрямів його розвитку та невід’ємною складовою діяльності університету, спрямованою на задоволення потреб навчально­виховного процесу та інтеграцію наукової, навчальної і виробничої діяльності до системи вищої юридичної освіти. Починаючи з 2010­го університет щорічно проводить шість міжнародних і всеукраїнських науково­практичних конференцій: «Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького», «Сучасні проблеми правової системи України», «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку», «Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір», «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». Три останні відбуваються на базі наших відокремлених підрозділів: у Рівненському й Ужгородському інститутах.

Для активізації дослідницького потенціалу вишу, об’єднання науковців у творче співтовариство та для регулярного обміну науковою інформацією і визначення перспективних напрямів наукових досліджень в КУП НАН України сформовано науково­дослідні центри та лабораторії, зокрема Центр політологічних, гуманітарних і прикладних досліджень, Науково­дослідну лабораторію з права біоетики та медичного права, а також сектори – права інтелектуальної власності й екологічного права (кожен має власну історію та наукові здобутки). Наприкінці 2012 року в університеті створено сектор міжнародного морського права.

Важливе місце в системі КУП НАН України посідає університетська біб­ліотека. Її фонди налічують понад 130 тисяч друкованих видань і понад 2 тисячі найменувань електронних документів і є одним із найсучасніших університетських зібрань юридичної літератури. Велике наукове значення має 17­тисячний фонд періодичних видань і наукових збірників, в якому зберігаються не лише вітчизняні видання юридичного спрямування, а й фундаментальні зарубіжні правові журнали. Університетська бібліотека широко використовує електронний каталог. Він налічує понад 30 тисяч бібліографічних записів.

Варто наголосити, що наші міжнародні зв’язки справляють позитивний вплив на наукову й навчальну роботу студентів і викладачів. Після неодноразових візитів і виступів з майстер­класами М. Свантнера, директора відділу з питань співробітництва з деякими країнами Європи та Азії Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Швейцарія), КУП НАНУ отримав бібліотеку­депозитарій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Відкриття першої та єдиної в Україні бібліотеки­депозитарію ВОІВ здійснено в рамках програми «WIPO Publications Depository Library Program» та покликано сприяти глибшому ознайомленню фахівців у галузі інтелектуальної власності з діяльністю ВОІВ, питаннями правового регулювання та захисту інтелектуальної власності.

Наш виш уклав багато міжнародних угод про співпрацю, які передбачають обмін науковим досвідом і науковою літературою, спільну дослідницьку діяльність, перспективи впровадження міжнародних магістерських програм з отриманням подвійного диплому. Наприклад, протягом 2012 року ми підписали 17 меморандумів про співпрацю з такими закладами, як Гентський університет (Бельгія), Університет національного та світового господарства (Болгарія), Ростовський державний економічний університет та Асоціація юридичних вузів (Російська Федерація), Університет імені 1 грудня 1918 року м. Альба Юлія (Румунія), Кавказький міжнародний університет (Грузія) та іншими.

На Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра­2013» (11–13 квітня 2013 р.) КУП НАНУ виборов Гран­прі в номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». Гадаю, це висока й заслужена оцінка діяльності нашого колективу.

Приємно відзначити, що в 2012 році завершено спорудження університетського храму на честь Преподобного Нестора Літописця. Сьогодні готуємо необхідні документи для внесення храму до загального реєстру церков і введення його в дію.

Навесні відкрито ще один корпус на території КУП НАНУ, де розмістилися юридична клініка «Фенікс», студентський парламент, сучасний копі­центр, книжковий магазин і студентське інтернет­кафе.

Необхідно підкреслити: лише за постійного, системного та методичного пошуку шляхів оптимізації освітньої, наукової, інформаційної складової діяльності Київського університету права НАН України ми зможемо забезпечити стабільний та керований розвиток нашого вишу сьогодні й у майбутньому.

Автор: Юрій БОШИЦЬКИЙ

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата