№3, лютий 2013

На шляху інноваційного розвиткуНа шляху інноваційного розвитку

27 січня 2013 року Національна академія Служби безпеки України відзначила 21-у річницю від дня створення

Невтомною працею колектив Національної академії Служби безпеки України доводить, що крокує в ногу з часом на всіх напрямах своєї діяльності, відповідає провідним тенденціям розвитку вищої освіти, у нових практичних умовах орієнтується на актуальні вимоги відомства. Освіта української спецслужби впевнено рухається до сучасних стандартів інноваційного розвитку, використовує новітні інформаційні технології, стає динамічнішою, якіснішою, ефективнішою, а курсанти, слухачі та студенти єдиного в державі багатопрофільного спеціального вищого військового навчального закладу контррозвідувального спрямування торують дорогу до вершин професіоналізму. Бездоганна військова служба найуспішніших випускників Академії слугує взірцем для їхніх гідних послідовників серед нинішнього покоління вихованців, спроможних зробити реальний внесок у справу зміцнення державної безпеки України.

Євген СКУЛИШ, ректор Наці­ональної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Укра­їни, генерал-майор.

Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відзначений МОНмолодьспорту Укра­їни нагрудними знаками «За наукові досягнення», «Відмінник освіти Укра­їни», відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки», медаллю НАПН України «Ушинський Д. К.». Лауреат премії НАПрН України імені Ярослава Мудрого. Союзом юристів України визнаний «Юристом року-2012» у номінації «Юрист-вчений».

Академія готує фахівців освітньокваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра в галузях знань «Право», «Інформаційна безпека», «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону», «Гуманітарні науки», здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для потреб Служби безпеки України, інших військових формувань і державних органів.

Започатковані реформи вітчизняної освіти, її нагальні якісні та системні перетворення спонукають колектив Національної академії Служби безпеки України до осучаснення й випереджального розвитку відомчої освіти, оновлення змісту підготовки фахівців. З 2009 року вперше в системі СБ України впроваджуються стандарти вищої освіти нового покоління. За результатами цієї роботи МОНмолодьспорту України визнало Академію базовим вищим навчальним закладом держави в розробці галузевих стандартів вищої освіти за напрямом підготовки «Управління інформаційною безпекою».

Основою системи професійної освіти в Академії є її прикладна спрямованість, максимальне наближення навчання до потреб оперативної практики органів та підрозділів Служби безпеки. Курсанти й слухачі здобувають базові знання й навички, необхідні для успішної діяльності контррозвідника. Навчальновиховний процес у Академії ґрунтується на інноваціях, сучасних інформаційних технологіях, використанні електронних засобів навчання, досвіді оперативної практики. Ми прагнемо формувати в майбутніх оперативних співробітників не лише спеціальні вміння і навички, а й потребу постійного самовдосконалення, навчити їх використовувати здобуті знання на практиці та в громадській діяльності. Зусиллями фахового науково­педагогічного складу вдається реалізувати одне з основ­них завдань Академії – збагачення інтелектуального та духовного потенціалу української спецслужби.

Особливістю навчально­вихов­ного процесу закладу є поєднання юридичної, спеціальної, іншомовної
й військово­фізичної підготовки курсантів, а отже, й підвищені вимоги до їхньої психологічної та фізичної витривалості. Курсантам пропонується до засвоєння понад 40 навчальних дисциплін контррозвідувального спрямування, які не викладають у жодному іншому вищому навчальному закладі України. Високий рівень проведення навчальних занять забезпечують сучасний аудиторний фонд, комп’ютерні класи, інтернет­студії, мультимедійні лінгвістичні лабораторії, спортивні зали та майданчики.

Реалізується модель диверсифікації вивчення іноземних мов, а також переформатування навчальних потоків за різними вихідними рівнями володіння іноземною мовою, що забезпечує відповідність змісту та обсягу підготовки потребам професійної діяльності. Поряд із вивченням західноєвропейських започатковано опанування східних і східноєвропейських мов. Ураховуються вимоги загальноєвропейських стандартів мовної освіти, міжнародна практика мовної підготовки.

На шляху подальшої демократизації створено умови для відкритості та прозорості в роботі. Застосовуються різноманітні форми інформаційно­пропагандистського забезпечення навчально­виховного процесу. Вебсайт Академії відповідає високим освітянським стандартам. Широко використовуються можливості телеінформаційної мережі. Для профорієнтаційної роботи створено три відеофільми, видається відкрита газета «Без грифу секретності». Завдяки успішній участі в національних і міжнародних виставках (у 2012 році здобуто Гран­прі, дві золоті медалі та звання «Лідер національної освіти») навчальний заклад став доступним для абітурієнтів, широкої громадськості.

Єдність поколінь, досвід і духов­ні надбання є важливими складовими виховної роботи з курсантами, слухачами та студентами, а домінуючою – виховання професійно спроможних та патріотично налаштованих захисників Вітчизни. У майбутніх офіцерів­контррозвідників формуються повага до законів і прав громадян, відданість інтересам Української держави та народу, висока культура, психологічна стійкість і фізична загартованість. Головними досягненнями у виховній роботі вважаємо моральність, колективні установки і традиції, високу самодисципліну та навички самовиховання.

Потужним рушієм розквіту творчого потенціалу і здібностей змінного складу є інтелектуально­пізнавальний характер виховного процесу. Завдяки активній роботі науково­педагогічного складу кафедр розвиваються багатогранна обдарованість і різнобічні інтереси курсантів і студентів. За два останні роки курсанти здобули три міжнародні премії, майже 30 перемог у всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, фестивалях. Головне у професійно­патріотичному вихованні – це формування в конкретного курсанта ціннісного ставлення до оточення та самого себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Тож, починаючи з вересня, протягом навчального року для курсантів, слухачів і студентів проведено 14 зустрічей із видатними особистостями сучасності. Зокрема,
в Академії побували ветерани, керівники спецслужби різних років, а також учені – президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН і НАПН України В. Кремень, директор Інституту вищої освіти НАПН України, академік НАПН України В. Луговий, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, академік НАПН України І. Зязюн, майстри художнього слова – лауреати Шевченківської премії М. Слабошпицький, П. Перебийніс,
Д. Павличко та голова Національної спілки письменників України В. Баранов. Про зразки мужності, стійкості, формування характеру переможця розповідали співробітники Національної академії Служби безпеки України, олімпійські чемпіони XXX Олімпійських ігор у Лондоні Яна Шемякіна та Олексій Торохтій. Усе це викарбовує потужну основу особистості та професіонала спецслужби.

Надано новий поштовх розвиткові кадрового потенціалу – головного чинника досягнення вищих цілей у освітній діяльності. Реструктуризовано низку навчально­наукових підрозділів, створено три навчально­наукові інститути, центр мовної підготовки. Розгорнуто діяльність чотирьох нових кафедр. Тільки протягом 2010–2011 років випускники аспірантури, докторантури та здобувачі захистили 9 докторських і 34 кандидатські дисертації, результати яких упроваджено в навчально­виховний процес. Нині 23 випускники аспірантури та докторантури обіймають керівні посади в Академії. Активне розгортання міжвузівської співпраці є запорукою європейської якості вищої освіти, реалізації інноваційних програм з підготовки наукових та науково­педагогічних кадрів, формування потужних наукових осередків з дослідження актуальних проблем державотворення в Україні, проведення спільних наукових та науково­практичних заходів, обміну науково­педагогічним досвідом.

Забезпечується подальший розвиток матеріально­технічної бази Академії. Враховуючи новітні вимоги, практичний досвід іншомовної підготовки курсантів, а також здобутки в цій галузі провідних вітчизняних вищих навчальних закладів, Національна академія за два останні роки створила мережу найсучасніших лінгвістичних лабораторій. Комп’ютеризація та спеціалізовані програми в бібліотечноінформаційній діяльності забезпечили швидке та якісне обслуговування користувачів, змінили на краще весь комплекс бібліотечних послуг. Завдяки матеріально­технічній модернізації здійснено перехід до нової інтерактивної моделі навчання. Важливим стало впровадження новітніх інформаційних технологій для опанування оперативнотактичних дисциплін на базі комп’ютерного тактичного полігона та інтерактивного мультимедійного лазерного тиру. Побудовано сучасний європейський багатофункціональний майданчик зі штучним покриттям для спортивних ігор: волейболу, мініфутболу, баскетболу, гандболу та великого тенісу. За сучасними технологіями відновлено зелене покриття футбольного поля стадіону, що є одним із найкращих футбольних газонів у місті Києві. Зроблено й багато іншого для розвитку спортивної матеріальної бази.

Напрямок, у якому ми рухаємося, то є напрямок провідних ВНЗ України. Ми прагнемо досягнення більш високих цілей у освітянській діяльності спецслужби. Хочемо піднести роль науково­педагогічного складу й вивести відомчу освіту на новий, вищий рівень. Стажування в оперативних підрозділах Служби безпеки України, провідних вишах дає змогу вести навчальний процес відповідно до завдань практичної діяльності органів і підрозділів спецслужби, а випускникам – швидко адаптуватися до високих вимог професії оперативного співробітника. За угодою з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на базі Академії утворено Центр педагогічної майстерності науково­педагогічного складу. Забезпечуються сприятливі умови для піднесення ролі викладача та педагога в навчально­виховному процесі. Згідно з підписаними угодами розвивається партнерське співробітництво з Національною академією педагогічних наук України, Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національним університетом фізичної культури і спорту України та іншими провідними вищими навчальними закладами й установами. Ми зобов’язані скористатися можливостями, які відкриває перед нами час докорінних перетворень у освітньому просторі. Багато вже зроблено колективом Академії, та попереду – вирішення нових важливих завдань, що їх висуває сьогодення.

Національна академія має перспективи розвитку. Сучасні завдання спрямовані на поєднання в навчальному процесі досягнень оперативної практики, науки та досвіду елітних цивільних і військових навчальних закладів. Альмаматер спецслужби перетворюється на головний науково­методичний центр спеціальної професійної освіти з підготовки кадрів державної безпеки в загальнодержавній системі національної безпеки. Потужнішим стає потенціал молодих кад­рів Національної академії Служби безпеки України. Усе це в підсумку підвищує ефективність роботи спецслужби із забезпечення державної безпеки України.

Автор: Євген СКУЛИШ

Останні новини

Канада оголосила черговий пакет санкцій проти Росії Сьогодні, 14 червня

Україна та США підписали 10-річну безпекову угоду Сьогодні, 14 червня

Зеленський: Угода зі США містить положення щодо поставок Patriot та F-16 Сьогодні, 14 червня

Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов’язуючою – Жовква Сьогодні, 14 червня

WP: У США визнають, що Трамп зможе скасувати безпекову угоду з Україною Сьогодні, 14 червня

На полях саміту G7 Україна підпише безпекову угоду також з Японією Сьогодні, 14 червня

Пісторіус: Німеччина передає Україні чверть своїх систем Patriot, більше - не може Сьогодні, 14 червня

Україна та Японія підписали безпекову угоду Вчора, 13 червня

Офіційно: США та Україна підпишуть безпекову угоду 13 червня 12 червня

Посол США пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства НАТО" 12 червня