№17, вересень 2011

Економічна освіта – найкраща, працевлаштування – найпрестижніше, науковий пошук – з перспективоюЕкономічна освіта – найкраща, працевлаштування – найпрестижніше, науковий пошук – з перспективою

Національна академія статистики, обліку та аудиту відзначає свої перші 25

За час незалежності України, 20-річчя проголошення якої ми урочисто нині відзначаємо, у житті навчального закладу відбулися величезні зміни. Вони переважно позитивні. Звісно, є чимало проблем, та нам вдається їх розв’язувати.
Найважливішим здобутком цих десятиліть є становлення академії як повноцінного, а нині як одного з найкращих в Україні вищих навчальних закладів економічного профілю. Можна назвати конкретні чинники, що пояснюють здобуте нами за ці роки.

У вересні 1986-го, тобто 25 років тому, створено Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації ЦСУ СРСР. Він став навчальним центром, у якому щорічно підвищували кваліфікацію 5–6 тисяч керівних працівників органів статистики з усіх республік СРСР.

Започаткування в Києві союзного навчального центру було відповідальним завданням. Для його вирішення було споруджено навчальний корпус та гуртожиток, залучено найкращий викладацький склад, організовано кафедри й факультети, створено науково-методичне забезпечення, опановано прогресивні освітні технології, усе необхідне для надання статистикам-практикам нових фахових знань.

Випробувані 25-річною історією здобутки того часу служать нам до сьогодні. Вони ефективно використовуються і творчо розвиваються в сучасних умовах.

Усе, що робиться в академії нині і здійснюватиметься в майбутньому, підпорядковується одній меті: надати кожному нашому студентові, аспірантові, докторантові високоякісну економічну освіту, сприяти повноцінній інтелектуальній і творчій життєдіяльності, культурному дозвіллю та фаховому зростанню.

Найголовнішою запорукою досягнутого є і залишатиметься надалі наполеглива злагоджена праця професорсько-викладацького колективу п’яти факультетів, дев’ятнадцяти кафедр і Національного центру обліку та аудиту. Виключно завдяки цій праці ми маємо те, чим щиро пишаємося і прагнемо розвивати та удосконалювати.

Так, із понад двох десятків докторів економічних наук – фахівців зі статистики, зайнятих у вищих навчальних закладах України, на кафедрах теорії статистики та прикладної статистики академії працюють п’ятеро, тобто кожен четвертий зі згаданих 20.

Цей колектив примножує досвід і творчо розвиває багаті традиції української статистичної теорії і практики. Нашими викладачами підготовлено нове покоління підручників і навчальних посібників. Академія є сьогодні одним із найпотужніших в Україні навчальних і науково-методичних центрів з проблем обліку та аудиту. Маємо три профільні кафедри: теорії бухгалтерського обліку; бухгалтерського обліку; аудиту. Викладачі облікових та контрольно-аналітичних дисциплін здійснюють актуальні дослідження. Одні з перших в Україні вони започаткували викладання міжнародних стандартів фінансової звітності. Професори й доценти академії беруть активну участь у запровадженні в Україні міжнародних стандартів аудиту. В академії давно створені комп’ютерні класи, оснащені новітніми моделями обчислювальної техніки, налагоджено потужний зв’язок із мережею Інтернет, що функціонує на всіх факультетах, кафедрах, а також у гуртожитку навчального закладу.

Ми продовжуємо активно розвивати матеріально-технічну базу академії. Побудували новий навчальний, а також сучасний спортивний комплекс, що об’єднує великий спортивний (ігровий) зал, обладнаний сучасними тренажерами; малий зал (для оздоровчої гімнастики та фітнесу); зал боксу зі спеціальним знаряддям.

Академія має четвертий рівень акредитації і статус національної. Нашими програмними цілями є удосконалення навчального процесу, використання передового науково-педагогічного досвіду, запровадження освітніх інновацій, виконання наукових досліджень та їхнє практичне використання.

Діяльність академії зосереджується в освітній та науково-дослідній площинах. Освітня діяльність охоплює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра.

Нині ми готуємо фахівців за спеціальностями, на які є попит на ринку праці. Це «Прикладна статистика», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Проводимо роботу з подальшого розгортання спеціальностей, за якими готуватимемо сучасних фахівців.

Для вступників до навчального закладу створено безкоштовні підготовчі курси, що працюють за програмою зовнішнього незалежного оцінювання. В академії створено факультети за заочною та дистанційною формами навчання.

Розгалужена мережа відокремлених структурних підрозділів охоплює філії, коледжі та навчально-консультаційні центри в 17 регіонах України.

Згідно з рішенням парламенту та уряду в академії понад 17 років функціонує Національний центр обліку та аудиту, де проходять перепідготовку й підвищують кваліфікацію претенденти на отримання сертифікатів аудитора з усієї України.

Академія взаємодіє з Державною службою статистики України, Міністерством фінансів України, Державною податковою службою України, а також зі Спілкою аудиторів України, Аудиторською палатою України. Нами укладено договори про співпрацю з 15 провідними банками. Це дає змогу студентам проходити виробничу практику в названих державних та недержавних структурах. Для найкращих студентів місця переддипломної практики нерідко стають місцями працевлаштування.

Завдяки високому рівню професіоналізму й педагогічної майстерності професорсько-викладацького колективу близько 70% наших студентів, починаючи з ІV курсу, поєднують навчання в академії з практичною роботою. Наш багаторічний досвід засвідчує: випускники академії завжди мають гідне працевлаштування. Академія забезпечує своїм найкращим випускникам та випускникам інших вищих навчальних закладів України перспективу продовження навчання в аспірантурі та докторантурі за спеціальностями «Статистика», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Хотів би підкреслити, що академічний статус навчального закладу передбачає здійснення фундаментальних і прикладних досліджень. Навчальний заклад має спеціалізовану вчену раду зі здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями «Статистика» і «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». З 2004 року захищено понад 100 кандидатських і докторських дисертацій.

У своїй науковій діяльності академія взаємодіє з науково-дослідними підрозділами Національної академії наук, Державної служби статистики України, Української академії аграрних наук та ін. Вона задіяна як виконавець програм розвитку і реформування державної статистики, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Нашим студентам намагаємося прищеплювати самостійність та ініціативність. В академії – провідному столичному навчальному закладі економічного профілю – створено умови для повноцінної інтелектуальної і творчої життєдіяльності студентів.

Ми постійно нарощуємо можливості для участі кожного студента в наукових дослідженнях, українських та міжнародних студентських конференціях. Створили умови для занять спортом, художньою самодіяльністю, мистецькою та літературною творчістю. До послуг студентів новітні навчальні корпуси, аудиторії, бібліотека й комп’ютерні класи, гуртожиток, спортивні зали та майданчики.

Студенти-активісти беруть участь у роботі студентського самоврядування, активно проводять дозвілля. В академії відбуваються спортивні змагання з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу та інших видів спорту. Студентський актив організовує і проводить дні факультетів, творчі майстерні, літературно-поетичні вечори, походи в театри, екскурсії в музеї, поїздки в інші міста України. Органи студентського самоврядування розвивають співпрацю з всеукраїнськими студентськими організаціями, беруть участь у розвитку студентського самоврядування України.

Рушієм життя в нашому навчальному закладі є студентський парламент. На його засідання студенти запрошують ректора, проректорів, деканів, кураторів академічних груп. Завдяки цьому налагоджено діалог і конструктивну взаємодію між студентством, викладачами та адміністрацією навчального закладу.

Протягом уже кількох років усе різноманіття активного студентського життя висвітлюється в газеті, випуск якої саме студенти зініціювали.

Академія є провідним науково-методичним центром України з економіко-статистичних досліджень, досліджень національної системи аудиту, а також економіко-математичних, економіко-кібернетичних та фінансово-економічних досліджень. Це дає змогу брати участь у щорічних наукових конференціях і публікувати тези доповідей та виступів.

Ми надаємо можливість оприлюднити результати своїх досліджень у Науковому віснику академії та окремих фахових виданнях, які спеціально присвячені висвітленню проблем статистики, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Щорічно, протягом уже майже 10 років, проводимо міжнародні конференції, відповідно приурочені до Дня працівника статистики і вшанування пам’яті професорів В. Ю. Андрієнка та О. С. Бородкіна.

Тим, хто навчається за фахом «Прикладна статистика», «Облік і аудит», в академії створено такі умови для інтелектуальної і творчої діяльності, що їх в Україні мають лише окремі навчальні заклади економічного профілю.

Чверть століття – ознака молодості навчального закладу. Та, незважаючи на молодість, ми вже встигли сформувати власні традиції, які бережемо й розвиваємо.

Одна з них – дні факультетів. Їх проведення стало уособленням змагальності студентства в спорті, художній творчості тощо. Адже кожний факультет має аматорів, здатних гідно представити себе в спортивних змаганнях, художній самодіяльності тощо.

Згідно з традиціями, що склалися, відзначатимемо й 25-літній ювілей академії. Це буде урочисте дійство, в якому поряд із відомими митцями активну участь візьмуть викладачі та студенти.

Прагнемо творити один із найдинамічніших в Україні вищих навчальних закладів економічного профілю. Відтак наші плани на майбутнє без перебільшення грандіозні, й ми чітко усвідомлюємо, що для їх утілення належить робити.

Науково-методичне забезпечення навчання в академії є новітнім. Маю на увазі як стандарти статистики, обліку, аудиту, котрими практично послуговується світова спільнота фахівців, так і міжнародні освітні стандарти, призначені для удосконалення навчального процесу. Удосконалюватимемо його й надалі відповідно до вимог часу.

Продовжуватимемо розвивати матеріально-технічну базу академії. Споруджуючи нові навчальні корпуси та гуртожитки, зберігатимемо унікальну природну ауру навчального закладу. Влітку у дворі академії милують око троянди, квітучі газони, фонтан, узимку – засніжені дуби та ялини. Це наче казкове місце облюбували білки.

Бути прогресивним і не порушувати гармонію довкілля – таким є моє бачення майбутнього. 

Підготував Сергій ДУБРОВІН.

Автор: Іван ПИЛИПЕНКО

Архів журналу Віче

Віче №4/2016 №4
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата
Останні новини

Бельгія розслідує ймовірне втручання РФ у виборчу кампанію в ЄС Сьогодні, 12 квітня

Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні  Сьогодні, 12 квітня

Заступник Єрмака переходить працювати в МЗС  Сьогодні, 12 квітня

Боррель хоче від міністрів ЄС "сміливих рішень" для України Сьогодні, 12 квітня

Зеленський закликає ЄС почати переговори про вступ із Україною в червні Сьогодні, 12 квітня

Дуда: Польща може передати Україні радянські ракети для ППО Сьогодні, 12 квітня

В Європарламенті визнали, що не зможуть натиснути на держави ЄС щодо Patriot Сьогодні, 12 квітня

Прем’єр Словаччини: Ми не будемо створювати перешкоди на шляху України в ЄС Вчора, 11 квітня

Шмигаль після зустрічі з Фіцо розповів, як Словаччина долучиться до "формули миру" Вчора, 11 квітня

ЗМІ дізналися ідеї Трампа щодо НАТО і примусу України й РФ до переговорів Вчора, 11 квітня