№9, травень 2011

Свій до свого – за найкращимСвій до свого – за найкращим

До 50-річчя Полтавського університету економіки і торгівлі

Особливістю розвитку вищої освіти України радянського періоду був її переважно галузевий характер. Це передовсім зумовлювалося потребою створення та забезпечення освітньої діяльності в системі міністерств педагогічних, медичних, будівельних, металургійних, сільськогосподарських та інших інститутів, які готували кадри для виконання завдань, що стояли перед відповідними галузями. Те само стосується і споживчої кооперації України, фахівців для котрої впродовж 50-ти років готує Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ).

Із здобуттям Україною незалежності та зміною засад соціально-економічної організації суспільного життя для навчального закладу (2001 року отримав статус університету, а 2010-го – назву «Вищий навчальний заклад Центральної спілки споживчих товариств України «Полтавський університет економіки і торгівлі») розпочинається новий період, якому притаманне цілеспрямоване поширення його освітньої діяльності не лише на задоволення галузевих, а й суспільних потреб. До того ж цей процес має досить високу динаміку, сенсом котрої є прозірлива засторога одного із засновників української споживчої кооперації Миколи Балліна – кооперація має діяти не тільки в інтересах своїх членів, а й усього суспільства.

Час засвідчує: якби університет зосередився лише на задоволенні кадрових потреб галузі, йому не під силу було б досягти нинішніх кількісних і якісних характеристик. Ось кілька штрихів. Упродовж 1991–2011 років за зменшення частки студентів, котрі навчалися за направленнями споживчих спілок, їхніх підприємств і організацій (із 86 до 6,3 відсотка), загальна чисельність студентів університету зросла з 5336 до 11045-ти, тобто більш як удвічі. Ясна річ, аби здійснити таку переорієнтацію, слід було завоювати свій сегмент на ринку освітніх послуг. Це уможливилося завдяки створенню найкращих умов для навчання та його високій якості.

Першою з низки таких умов, що створювалися в університеті впродовж останнього двадцятиріччя, була диверсифікація напрямів освітньої діяльності. Якщо 1990-го тут готували фахівців лише за 7 спеціальностями, то нині – за 13 напрямами, а це ще понад 30 фахових спеціалізацій. При цьому університет запропонував споживачам освітніх послуг такі напрями й обсяги фахової підготовки, які не могли бути освоєними лише в рамках галузевого замовлення. Тому сучасна підготовка фахівців за новими напрямами – «Інформатика», «Економічна кібернетика», «Торговельне підприємництво», «Готельно-ресторанна справа», «Управління персоналом і економіка праці», «Менеджмент організацій», «Міжнародна економіка» тощо – на 90–95 відсотків базується на замовленні освітніх послуг університету як окремими громадянами, так і підприємствами, організаціями державної, комунальної та приватної форм власності.

Іншим досягненням ВНЗ, що дає йому змогу успішно виконувати суспільну місію, є одне з найкращих в Україні інформаційне та кадрове забезпечення навчального процесу й наукових досліджень. Наведу кілька цифр для ілюстрації цих досягнень: сьогодні локальна мережа університету, протяжність якої становить вже понад 60 км, об’єднує 35 комп’ютерних класів з 875 ПЕОЕМ, три електронні читальні зали з 160 ПЕОМ, 17 мультимедійних лекційних аудиторій і ще 370 комп’ютеризованих робочих місць у комп’ютерних класах, що в другій половині дня, до речі, працюють в режимі електронних читальних залів. Великим сегментом локальної мережі є також студентські гуртожитки, точніше понад 400 підключених до неї кімнат, де мешкають студенти.

Та хоч би якою важливою для реалізації комп’ютерно-мережевих технологій навчання була ця матеріальна база, все ж головним є наявність електронних інформаційних ресурсів, навчальних програм, які на основі новітніх технологій навчального процесу широко використовують студенти й викладачі. Сьогодні електронна інформаційна база вже налічує понад 18 тисяч монографій, наукових статей, підручників і навчальних посібників. Зважаючи на таку інформаційну потужність, безумовну зручність користування через мережу Інтернет, вона стала не лише важливим джерелом навчання, а й наукових досліджень студентів. Скажу більше. Нині університет позиціонується на тому рівні впровадження інноваційних навчальних технологій, коли дистанційні лекції, семінари, самостійна робота студентів, тестування їхніх знань, інтернет-конференції стають тут буденним явищем. Саме це мав на увазі директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Ярослав Болюбаш, котрий після прискіпливого вивчення змісту навчального процесу в ПУЕТ записав у Книзі почесних гостей: «Вражений високим рівнем організації навчання в університеті як українського закладу, і гордий за його європейськість. У такому університеті можна навчатися не лише студентам, а й викладачам і керівникам університетів».

Зрозуміло, досягнення навчального закладу, які неодноразово відзначалися присвоєнням йому звання «Лідер сучасної освіти» та врученням срібних і золотих медалей Міністерства освіти і науки та Національної академії педагогічних наук України, – це результат невтомної праці понад 60 докторів наук, професорів і 270 кандидатів наук, доцентів, котрі становлять основну частину професорсько-викладацького складу 30 кафедр університету.

Іншою умовою досягнення високої якості освітньої діяльності, а відтак і суспільних запитів на освітні послуги університету, стало те, що гуманітарна, загальноосвітня та професійна підготовка фахівців з кожного напряму (спеціальності) здійснюється на основі глибоких досліджень учених 19 кафедральних і міжкафедральних наукових шкіл, результати яких публікуються у наукових збірниках ВНЗ, академічних наукових журналах і монографіях. Це – як вивірений механізм наповнення бджолиних сот: за кожною з них квінтесенція вітчизняних і світових наукових досягнень, безумовно, найпередовіших, отже, найперспективніших. І головним для фахової підготовки є те, що ці «соти»-публікації стають основою змісту підручників і навчальних посібників для студентів, укладених з усіх навчальних дисциплін. Упродовж останніх чотирьох років, наприклад, в університеті тиражовано та розміщено на сайтах бібліотеки й кафедр понад 800 навчальних посібників з дисциплін, які вивчаються студентами першого-четвертих курсів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Крім того, в ньому широко використовуються наукові монографії та статті викладачів, більшість з яких тиражується університетським редакційно-видавничим відділом. Тільки за останні роки побачили світ та використовуються у навчальному процесі понад 100 монографій, таку само кількість підручників і навчальних посібників рекомендовано Міністерством освіти і науки до вивчення в університетах України.

21 травня 2011 року Вищий навчальний заклад Центральної спілки споживчих товариств «Полтавський університет економіки і торгівлі» відзначатиме своє 50-річчя. Зародившись із потреб кадрового забезпечення споживчої кооперації, ВНЗ продовжує виконувати свою галузеву місію, а тому його ювілей – свято всіх кооператорів України. У цьому святі, яке традиційно відзначається в Полтаві на міському Співочому полі імені Марусі Чурай, разом із кооператорами візьмуть участь керівники міста й області, тисячі студентів і випускників, котрі працюють у різних секторах економіки і соціального життя. Їхнє єднання, яке стало наслідком і проявом виконання галузевим кооперативним університетом суспільної місії, є однією з важливих умов подальшого зміцнення суспільної єдності нашого народу.

Автор: Олексій НЕСТУЛЯ

Архів журналу Віче

Віче №7/2016 №7
Реклама в журналі Інформація авторам Передплата