передплата Українською | In English

№9, травень 2009

Зміцнюємо фінансову систему УкраїниЗміцнюємо фінансову систему України

Науково-дослідний інститут фінансового права діє у складі Національного університету державної податкової служби України, який є одним із небагатьох вищих навчальних закладів, де поєднується вузівська й академічна наука. Заклад виник 2001 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів. Відтоді науковці виконали чимало складних завдань. НДІ й далі нарощує потенціал, готуючи нові фундаментальні розробки в царині фінансового права.

Ініціаторами створення наукової установи були Петро Мельник, ректор Національного університету державної податкової служби, народний депутат двох скликань, та Василь Тацій, ректор Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, президент Академії правових наук України, академік НАН України. До втілення ідеї долучилася Лідія Воронова, професор, академік Академії правових наук.

Інститут фінансового права підпорядкований Державній податковій адміністрації, а в науково-методичній роботі – Академії правових наук України. Структура НДІ містить три наукові лабораторії: проблем нормативно-правового забезпечення фінансових відносин, проблем удосконалення фінансового контролю та проблем фінансово-правової відповідальності. До складу інституту також входять два наукові відділи: економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів; вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції.

Наука фінансового права під час здійснення державної політики у сфері функціонування фінансової системи рік у рік набуває дедалі більшого значення. Водночас український НДІ залишається єдиною на теренах СНД науковою установою такого профілю.

Першим директором інституту, який сформував засадничі положення діяльності закладу, був Володимир Антипов, відомий учений, лауреат загальноукраїнського конкурсу «Юрист року». Він є автором понад 80 наукових робіт з кримінального права, кримінології, фінансового права, а також монографій, підручників, навчальних посібників. З 2005 року НДІ очолює Оксана Солдатенко, кандидат економічних наук, доцент, радник податкової служби ІІ рангу, автор більш як 50 наукових праць.

Нове керівництво надало роботі установи потужнішого імпульсу. Так, для інформування про підсумки науково-практичних студій з 2007 року почав виходити у світ науково-юридичний журнал «Фінансове право». Серед членів редакційної колегії видання чимало відомих юристів: Л. К. Воронова, Н. Ю. Пришва, М. П. Кучерявенко, А. А. Нечай, О. П. Орлюк, Л. Д. Тимченко.

Нині в інституті працюють 10 докторів наук, 20 кандидатів наук, 9 професорів, 9 доцентів, 3 старші наукові співробітники. 11 співробітників НДІ є аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата наук, а 3 – здійснюють дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. У НДІ також працюють досвідчені практики з органів державної податкової служби (ДПС) України.

Головними завданнями інституту є: організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері фінансового й інших галузей права; виконання замовлень органів державної влади з розробки засад наукової, правової та фінансової політики; здійснення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів; підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації; упровадження наукових розробок НДІ в діяльність ДПС та навчальні процеси закладів освіти; вивчення й використання міжнародного наукового досвіду в галузі фінансового законодавства.

Основними тематичними напрямами роботи НДІ на 2009 рік є:

1. «Актуальні питання вирішення справ у судах за участю органів ДПС», що передбачає розробку концептуальних підходів до вдосконалення процесу організації представлення інтересів органів ДПС України в судах при спорах із платниками податків.

2. «Розробка методики наповнення інформаційного сховища даних державної податкової служби в межах запровадження інформаційно-аналітичної системи ДПС у національному масштабі та з урахуванням відповідного міжнародного досвіду», що потребує розробки методики та регламенту наповнення архіву ДПС України.

3. «Напрями вдосконалення протидії діяльності фіктивних суб’єктів господарювання», що передбачає здійснення аналізу чинного законодавства, яким регулюється питання протидії діяльності фіктивних суб’єктів підприємництва, та розробку методики й рекомендацій щодо припинення протиправної діяльності фіктивних суб’єктів господарювання в Україні.

4. «Розробка нормативно-правових засад справляння платежів за користування надро-земельними ресурсами» – спрямовується на впорядкування та вдосконалення законодавства щодо сплати та адміністрування ресурсних платежів в Україні.

5. «Розробка моделі річних бюджетних призначень (з основних платежів) та їх розподіл за звітними періодами» – планується розробити моделі прогнозування надходжень податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного збору, податку з доходів фізичних осіб на підставі даних про соціально-економічний розвиток регіонів та інших показників.

В інституті виконується фундаментальне дослідження «Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні». Окрім цього, НДІ на госпрозрахункових засадах здійснює численні дослідження з різноманітних правових та економічних проблем на замовлення підприємств, установ, організацій, громадян.

Протягом 2002–2008 років інститутом проведено міжнародні науково-практичні конференції «Проблеми нормативно-правового забезпечення бюджетно-податкової політики держави», «Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права», понад 20 наукових семінарів і засідань «круглих столів». Видано понад 300 наукових робіт, зокрема 23 монографії, серед яких «Прогнозування податкових надходжень у перехідній економіці: проблеми методології та організації», «Інноваційна модель економіки: правові та методологічні засади проведення експертизи інноваційних проектів», «Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання», чимало посібників, довідників, словників. Співробітники інституту беруть активну участь у навчально-виховній та методичній роботі Національного університету ДПС України.

НДІ фінансового права здійснює наукову співпрацю з Південно-Казахстанським інститутом юриспруденції, фінансів та фінансового права, юридичним факультетом Російського університету дружби народів, Науково-дослідним інститутом «Фінанси» при Міністерстві фінансів Республіки Таджикистан, Міжнародною асоціацією фінансового права (РФ), Московським державним університетом ім. М. В. Ломоносова, Міжнародною академією соціально-економічних наук (Грузія) та іншими зарубіжними установами.

Попереду в науковців НДІ фінансового права нові теоретичні здобутки, котрі, поза сумнівом, стануть корисними як для низових підрозділів податкової служби, так і для країни загалом.

Підготував Юрій МИКОЛАЇВ.

Плакат - брат барикад