Viche 2015 14

14, 2015

Legal status of a child is terms of criminal and legal defense of childhood

Question about legal status of a child is considered. National and international legislations which regulate criminal and legal defense of a child are analyzed. Importance of correct determination of legal status of a child in the process of criminal and legal defense of rights and freedoms of children is grounded.
Keywords: child, legal status, criminal and legal defense, rights and freedoms, duties.

References 

1. Simeinyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 2947­III vid 10 sichnia 2002 roku [The Family Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 2947­III, 10 January 2002], available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947­14>

2. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy No. 2402­III vid 26 kvitnia 2001 roku [On Child Protection: Law of Ukraine No. 2402­III, 26 April 2001], available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402­14>

3. Konventsiia pro prava dytyny: ratyfikovano Postanovoiu Verkhovnoi Rady Ukrainy No. 789­XII vid 27 liutoho 1991 roku [The Convention on the Rights of the Child, ratified by the Resolution the Verkhovna Rada of Ukraine No. 789­XII, 27 February 1991], (1990) Zibrannia chynnykh mizhnarodnykh dohovoriv Ukrainy, 1: 205.

4. Yevropeiska konventsiia pro zdiisnennia prav ditei vid 25 sichnia 1996 roku [The European Convention on the Exercise of Children's Rights, 25 January 1996], available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_135>

5. Sabluk S. A. (2005) Okremi aspekty pravovoho statusu dytyny [Some aspects of the legal status of the child], Universytetski naukovi zapysky, 3 (15): 143147.

6. Koteleichuk S. P. (2004), Teoretyko­pravovi problemy pravovoho statusu nepovnolitnikh v Ukraini ta zabezpechennia yoho realizatsii yak odyn iz osnovnykh napriamiv diialnosti militsii: avtoref. na zdob. nauk. spets.: 12.00.01 [Theoretical and legal problems of the legal status of minors in Ukraine and ensuring its implementation as one of the main activities of the police: Abstract of PhD dissertation: 12.00.01], Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen, Kyiv.

7. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 435­IV vid 16 sichnia 2003 roku [The Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 435­IV, 16 January 2003], available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/43515>

8. Onishchenko N. M., Lvova O. L., Suniehin S. O. (2013), Prava i svobody dytyny: vstup do problemy [The rights and freedoms of the child: an introduction to the problem], Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2: 1317.

9. Zaplatinskii V. M. (2006), Terminolohiia nauki o bezopasnosti [The science terminology about safety], Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Bezpecnostna veda a bezpecnostne vzdelavanie, Liptovsky Mikulas.

10. Povidomlennia Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy No. 04.04.42­17/454 vid 26 kvitnia 2012 roku [The Notification of the Ministry of Health of Ukraine No. 04.04.42­17/454, 26 April 2012].

11. V Ukraine ezhehodno rastet kolichestvo detei s invalidnostiu [The number of children with disability annually grows in Ukraine], available at: <http://www.unian.net/society/1017748­v­ukraine­ejegodno­rastet­kolichestvo­detey­s­invalidnostyu.html>

12. (2015) Dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [The data of the State Statistics Service of Ukraine], Korrespondent, 20 March: 19.

13. Naselenie Ukrainy [Population of Ukraine], available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/_

Iryna BONDARUKA