Viche 2015 8

8, 2015

Some Issues of Adaptation of the Legislation of Ukraine concerning the Indication of Origin of goods according to the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) in the Context of European Integration

The article deals with the problematic issues of assessment, registration procedures and conditions
for the legal protection of the indication of origin of goods under the laws of Ukraine and the European Union. The article reveals the key areas of adaptation, describes the modern needs of the science
and practice in the research part. The ways of solving problems of the national legislation in terms
of non-compliance of its provisions with the Treaty TRIPS are proposed.
Keywords: geographical indication, TRIPS Agreement, indication of origin of goods, legal protection, European integration, adaptation

References

1. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti (TRIPS) vid 15.04.1994 [The Agreement on Trade­Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), 15 April 1994], (2010) Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 84: 503.

2. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon No. 435­IV vid 16.01.2003 [Civil Code of Ukraine: Law No. 435­IV, 16 January 2003], (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.

3. Pro okhoronu prav na zaznachennia pokhodzhennia tovariv: Zakon No. 752­XIV vid 16.06.1999 [On the Protection of Indication of Origin: Law No. 752­XIV, 16 Juny 1999], (1999) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy.

4. Melnychenko Iu. S. (2012), Tsyvilno­pravova okhorona prava na heohrafichne zaznachennia v Ukraini: monohrafiia [Civil Legal Protection for Geographical Indication in Ukraine: monograph], Donetsk: Vyd­vo Noulidzh (donetske viddilennia).

5. Sordelli L. (1991), Les possibilities futures de protection international des indications geographiques, La prop. Ind.

6. Verkman Kasper Dzh. (1986), Tovarne znaky: sozdanye, psykholohyia vospryiatyia; per. s anhl. [Trademarks: their creation, psychology, and perception; translated from English], M.: Prohress.

7. Orliuk O. P., Androshchuk H. O., Butnik­Siverskyi O. B., Drobiazko V. S., Kryzhna V. M. et al. (2007), Pravo intelektualnoi vlasnosti: akademichnyi kurs: pidruchnyk dlia stud. vyshchykh navch. zakladiv [Intellectual property: Academic Course: a textbook for students of higher education institutions], Akademiia pravovykh nauk Ukrainy, Naukovo­doslidnyi in­t intelektualnoi vlasnosti, in Orliuk O. P., Sviatotskoho O. D. (ed.), Kyiv: In Yure.

8. Dozortsev V. A. (2003), Intellektualnye prava: poniatie, systema, zadachi kodifikatsii [Intellectual rights: concept, system, problems of codification], M.: Statut.

9. Rehlament Yevropeiskoi Rady No. 2081/92 vid 14 lypnia 1992 roku pro zakhyst heohrafichnykh zaznachen ta naimenuvan pokhodzhennia silskohospodarskykh produktiv ta prodovolchykh tovariv [The European Council Regulation No. 2081/92, 14 July 1992 on the protection of geographical indication and designation of origin for agricultural products and foodstuffs], (1992) OB L 208, p. 1.

10. Medvediev A. S. (1999), Naimenuvannia mistsia pokhodzhennia tovaru obiekt pravovoi okhorony [Indication of origin of goods is the object for legal protection], Intelektualna vlasnist, 34: 3537.

11. Kapitsa Iu. M., Stupak S. K., Vorobiov V. P. et al. (2006), Pravo intelektualnoi vlasnosti Yevropeiskoho Soiuzu ta zakonodavstvo Ukrainy [Intellectual Property Rights of the European Union and Ukrainiane legislation], in Kapitsy Iu. M. (ed.), K.: Vydavnychyi dim Slovo.

12. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy z pytan intelektualnoi vlasnosti v chastyni vykonannia vymoh, poviazanykh zi vstupom Ukrainy do SOT: Zakon No. 254­VI vid 10.04.2008 r. [On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Intellectual Property of the requirements related to Ukraine's accession to the WTO Law No. 254­VI, 10 April 2008], (2008) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 23: 615.

Uliana KOBERNYK