| In English
Viche 2015 4

4, 2015

Revisiting the Issue on Constitutional Guarantees of Rights Invoked by the Subjects of Land Legal Relationships

The array of main rights of the subjects of land legal relationships is considered. Importance of the key guarantees of such rights granted by the state is determined. Provisions of the current legislation regarding guarantees of the rights of subjects of land legal relationships are analyzed.
A comprehensive study of theoretical and practical materials to obtain objective data needed for better understanding and improvement of the legislation with regard to guarantees of rights of the relevant subjects is accomplished. Violations of these rights and failures to provide appropriate constitutional guarantees thereof are determined to necessitate arrangement of the system of implementation of the land legal relationships at all the levels, including reformation of the mechanisms of administrative services and of judicial protection.
Keywords: guarantees, constitutional guarantees, legal relationships, environmental rights.

References

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 254k/96­VR vid 28 chervnia 1996 roku z zminamy, vnesenymy zhidno iz zakonamy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku, No. 2952­VI vid 1 liutoho 2011 roku, No. 586­VII vid 19 veresnia 2013 roku, No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 254k/96­VR, 28 June 1996, as revised by laws No. 2222­IV, 8 December 2004; No. 2952­VI, 1 February 2011; No. 586­VII, 19 September 2013; No. 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96­%D0%B2%D1%80>

2. Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 2768­III vid 25 zhovtnia 2001 roku [The Land Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 2768­III, 25 October 2001]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276814>

3. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy No. 8073­X vid 7 grudnia 1984 roku [The Code of Ukraine on Administrative Offences: Law of Ukraine No. 8073­X, 7 December 1984]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731­10>

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 2341­III vid 5 kvitnia 2001 roku [The Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 2341­III, 5 April 2001]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341­14>

5. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 435­IV vid 16 sichnia 2003 roku [The Civil Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 435­IV, 16 January 2003]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/43515>

6. Pro okhoronu navkolyshnioho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy No. 1264­XII vid 25 chervnia 1991 roku [On Environmental Protection: Law of Ukraine No. 1264­XII, 25 June 1991]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264­12>

7. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 7­rp/2009 vid 16 kvitnia 2009 roku u spravi za konstytutsiinym podanniam Kharkivskoi miskoi rady shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen chastyny 2 statti 19, statti 144 Konstytutsii Ukrainy, statti 25, chastyny 14 statti 46, chastyn 1, 10 statti 59 Zakonu Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini (sprava pro skasuvannia aktiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia) [The Decision of the Constitutional Court of Ukraine
No. 7­rp/2009 of 16 April 2009 in the case on the constitutional petition of the Kharkiv City Council regarding official interpretation of the provisions of Part 2 of Article 19, Article 144 of the Constitution of Ukraine, Article 25, Part 14 of Article 46, parts 1, 10 of Article 59 of the Law of Ukraine On Local Self­Government in Ukraine (the case on abolition of the local self­government authorities acts)]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710­09>

8. Zaiets O. I. (2000) Problemy yurydychnykh garantii zakhystu prav subiektiv pravovidnosyn u sferi zemelnoi reformy: shliakhy vdoskonalennia [Issues on legal guarantees to protect the rights of the subjects of legal relationships under conditions of the land reform: Ways of improvement], Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka 37: 4651.

9. Nosik V. V. (2006) Pravo vlasnosti na zemliu Ukrainskoho narodu: Monohrafiia [The right of the Ukrainian people to land ownership: Monograph]. Kyiv: Yurinkom Inter.

Olga ARTEMCHUK