Viche 2015 2

2, 2015

Activities of the European NGOs in Ukraine

Special characteristics and importance of the European non-governmental organizations while developing the civil society institutions in Ukraine are analyzed. International organizations are determined to support the civil society institutions in Ukraine, since they play an important role in the protection of human rights; under conditions of the economic crisis, allow for releasing the state from implementation of the unduly burdensome social problems; stimulate improvement of quality of political and public and legal decisions.
A brief review of the areas of activities of the international NGOs in Ukraine is given. Based on it, the conclusion on the need for harmonization of the national legislation and regulatory legal acts of the EU is made. It should encourage creating appropriate conditions for the NGOs activities and fostering their cooperation with the national authorities and civil society.
Keywords: NGO, civil society, cooperation, European Union, legislation.

Refernces 

1. Statut Mizhnarodnoi gromadskoi orhanizatsii Mizhnarodne tovarystvo prav liudyny Ukrainska sektsiia [Statute of the International NGO International Society for Human Rights Ukrainian Section]. Available at: <http://www.igfm.org.ua/doc>

2. Vnnkov O. Y., Krasnoslska A. O. and Latsyba M. V. (2012) Pokaznyky rozvytku gromadianskoho suspilstva v Ukrain [Indicators of development of the civil society in Ukraine], Ukrainian Centre for Independent Political Research. Kyiv: Agentstvo Ukraina.

3. Kozak L., Berezko N. and Bozhenar V. (2002) Neuriadov orhanzatsi Ievropeiskoho Soiuzu: porvnialny analz gromadskykh orhanzatsi Ukrainy [NGOs of the European Union: A comparative analysis with the NGOs of Ukraine], International Charitable Foundation Dzvony myru. Kyiv: VPTS Kyivsky universytet.

4. Kryvachuk L. (2010) Mzhnarodn neuriadov orhanzatsi v nteresakh dtei: analz dialnost ta systematyzatsia orhanzatsi [International NGOs for the benefit of children: Analysis of activities and systematization of organizations], Naukovy visnyk, No. 6 Demokratychne vriaduvannia. Available at: <http://www.lvivacademy.com/visnik6/fail/Kryvachuk.pdf>

5. Levchenko K. B. (2001) Prava zhnok: zmst, stan ta perspektyvy rozvytku: Monohrafia [Womens rights: Content, status, and prospects of development: Monograph]. Kharkiv: Vyd­vo NUVS.

6. Mzhnarodne tovarystvo Ukraina Polshcha Nimechchyna [International Society Ukraine Poland Germany]. Available at: <http://ukrpolgerm.com/content/about>

7. Nimetsko­ukrainski gromadski initsiatyvy [German and Ukrainian civic initiatives]: In German and Ukrainian (2005), Friedrich­Ebert­Foundation, Regional Office to Ukraine, Belarus and Moldova. Kyiv: Zapovit.

8. Pozhydaiev Y. O. (2007) Neuriadov organzatsi v susplno­poltychnomu zhytt Ukrainy: mezh uchast ta prorytety dialnost [NGOs in the social and political life of Ukraine: Limits of participation and priorities of activities], Stratehchn prorytety 4(5): 1926.

9. Fundatsiia PAUCI vidkryla Biznes­inkubator spilno z Kharkivskym natsionalnym universytetom miskoho gospodarstva imeni O. M. Beketova [Foundation PAUCI opened the business incubator in cooperation with
O. M. Beketov National University of Urban Economy], 6 June 2014. Available at: http://www.pauci.org/ua/news­778­%20Ѳ%20%20­%20%20%20%20%20%20.%20%20%20%20./

Viktoriia SOLOSHENKO