Viche 2014 23

23, 2014

Restriction through Broadening: Legal Status of the President of Ukraine in the Context of Constitutional Changes

Changes in the constitutional status of the President of Ukraine while reforming the Constitution of Ukraine are analyzed. It is noted the reduction of the constitutional powers of the President of Ukraine due to transition of the state from the presidential and parliamentary to the parliamentary and presidential system of government that took place under the Law of Ukraine No. 2222-IV On Amendments to the Constitution of Ukraine of 8 December 2004. Based on comparison of the provisions of the Draft Law On Amendments to the Constitution of Ukraine submitted to the Verkhovna Rada of Ukraine by the President of Ukraine Petro Poroshenko on 26 June 2014 and current constitutional provisions, the significant broadening of powers of the President of Ukraine provided by the above-mentioned Draft Law is stated.
Keywords: presidential and parliamentary system of government, parliamentary and presidential system of government, law, draft law, powers.

References

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 254/96­VR vid 28 chervnia 1996 roku z zminamy, vnesenymy zhidno iz zakonamy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku, No. 2952­VI vid 1 liutoho 2011 roku, No. 586­VII vid 19 veresnia 2013 roku, No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 254/96­VR, 28 June 1996, as revised by laws No. 2222­IV, 8 December 2004; No. 2952­VI, 1 February 2011; No. 586­VII, 19 September 2013; No. 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96­%D0%B2%D1%80>

2. Pro vdnovlennia di okremykh polozhen Konstytutsi Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [On Restoring the Specific Provisions of the Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742­18>

3. Pro vnesennia zmin do Konstytutsi Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku [On Amendments to the Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 2222­IV, 8 December 2004] (2005), Vdomost Verkhovnoi Rady Ukrainy 2: 44.

4. Pro mstseve samovriaduvannia v Ukrain: Zakon Ukrainy No. 280/97­VR vid 21 travnia 1997 roku [On Local Self­Government in Ukraine: Law of Ukraine No. 280/97­VR, 21 May 1997]. Available at: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97­>

5. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 20­rp/2010 vid 30 veresnia 2010 roku u spravi za konstytutsiinym podanniam 252 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsi Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Konstytutsi Ukrainy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku (sprava pro doderzhannia protsedury vnesennia zmin do Konstytutsi Ukrainy) [The Decision of the Constitutional Court of Ukraine No. 20­rp/2010 of 30 September 2010 in the case on the constitutional petition of 252 Peoples Deputies of Ukraine regarding the compliance (constitutionality) of the Law of Ukraine On Amendments to the Constitution of Ukraine No. 2222­IV of 8 December 2004 with the Constitution of Ukraine (the case on observance of the procedure for amending the Constitution of Ukraine)]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710­10>

6. Pro vnesennia zmin do Konstytutsi Ukrainy (shchodo povnovazhen organv derzhavnoi vlady ta mstsevoho samovriaduvannia): Proekt Zakonu Ukrainy No. 4178 vid 26 chervnia 2014 roku [On Amendments to the Constitution of Ukraine (regarding powers of the state and local self­government bodies): Draft Law No. 4178a, 26 June 2014]. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51513>

7. Peredvyborna programa kandydata na post Presydenta Ukrainy Petra Poroshenka [The election programme of the candidate for the President of Ukraine Petro Poroshenko] (2014), Golos Ukrainy 86: 11­12.

8. Kolyukh V. (2014) Predstavnyk Presydenta chy uriadu? [Representing the President or the Government?], Viche 14: 913.

Valeriy KOLYUKH