Viche 2014 22

22, 2014

Information Security of the Law Enforcement Officers Activities

The concept and nature of information security of the law enforcement authorities are determined. The importance of providing an adequate protection of information while carrying out activities of the law enforcement authorities is justified. Based on available statistical data, current state of information security in Ukraine is defined. Scientific points of view on the mechanisms guaranteeing information security of activities of the law enforcement authorities are presented. Drawbacks of the process to ensure information security of the national law enforcement officers are stressed. An alternative approach to solve this problem is proposed, as well as the authors recommendations on application of methods for improvement of the system of information security of the law enforcement authorities of Ukraine are provided.
Keywords: law enforcement authorities, information security, information resources, information sphere, information security system.

Refernces 

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 254k/96­VR vid 28 chervnia 1996 roku z zminamy, vnesenymy zhidno iz zakonamy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku, No. 2952­VI vid 1 liutoho 2011 roku, No. 586­VII vid 19 veresnia 2013 roku, No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 254k/96­VR, 28 June 1996, as revised by laws No. 2222­IV, 8 December 2004; No. 2952­VI, 1 February 2011; No. 586­VII, 19 September 2013; No. 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96­%D0%B2%D1%80>

2. Kryminalny kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 2341­III vid 5 kvitnia 2001 roku [The Criminal Code of Ukraine: Law of Ukraine No. 2341­III, 5 April 2001]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341­14>

3. Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007­2015 roky: Zakon Ukrainy No. 537­V vid 9 sichnia 2007 roku [On the Basic Principles for the Development of an Information­Oriented Society in Ukraine for 20072015: Law of Ukraine No. 537­V, 9 January 2007] (2007), Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 12: 102.

4. Krasikov D. O. (2012) Pravove zabezpechennia informatsiinoi bezpeky v diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy: avtoref. dys. kand. iuryd. nauk: 12.00.07 [Legal groundwork for information security of activities of the internal affairs authorities of Ukraine: Dissertation abstract for the Ph.D. in Law, specialty: 12.00.07]. yiv.

5. Petryk V. (2009) Sutnist informatsiinoi bezpeky derzhavy, suspilstva ta osoby [Essence of information security of the state, the society and an individual], Iurydychny zhurnal 5: 122­134.

6. Prava liudyny. Mizhnarodni gohovory Ukrainy, deklaratsii, dokumenty [Human rights. International treaties of Ukraine, declarations, documents] (1992), Kachurenko I. K. (ed.). 2nd ed. Kyiv: Nauk. dumka.

7. Chyzh . (2013) Pravo, gromadianyn, suspilstvo, derzhava v konteksti globalnykh informatsiinykh vyklykiv [The law, a citizen, the society, and the state in the context of global information challenges], Viche 18: 28­32.

Anatoly SUBBOT