Viche 2015 18

18, 2015

Decentralization in Ukrainian way in the context of European experience of local self-government

The bill on making amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the decentralization of powers), which was initiated by the President of Ukraine on the 01 of July 2015, is analysed for compliance to the provisions of the European Charter of Local Self-Government and compared with the provisions of constitutions of some European countries. The attention focuses on those provisions of the bill that are not meet to the Charter and in the case of its adoption will have negative effect on the local self-government in the Ukraine.
Keywords: decentralization, local self-government, subsidiarity, bill, constitution.

References

1. Proekt Zakonu Ukrainy Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo detsentralizatsii vlady) [Draft Law of Ukraine On Amendments to the Constitution of Ukraine (concerning the decentralization of power)]. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812>

2. Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia [European Charterof Local Self­Government] (2006) in Munitsypalne pravo zarubizhnykh krain [Municipal law of foreign countries], vol. 3, Kyiv: Znannia Ukrainy,pp. 154161.

3. Malkina H. M. (2010) Politychna vidpovidalnist u demokratychnomu suspilstvi (instytutsionalnyi aspekt): monohrafiia [Political responsibility in the democratic society (institutionalaspect): monograph]. Kyiv: Vydavnycho­polihrafichnyi tsentr Kyivskyi universytet, p.178.

4. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 254k/96­VR vid 28 chervnia 1996 roku zi zminamy, vnesenymy zghidno iz zakonamy No. 2222­IV vid 8 hrudnia 2004 roku [The Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 254k/96­VR, 28 June 1996, as revised by laws No. 2222­IV, 8 December 2004], available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80>

5. Koliukh V.(2015)Rehionalizm yak mozhlyva forma detsentralizatsii vlady v Ukraini [Regionalism as a possible form of decentralization of powerin Ukraine], Viche, 7: 3437.

6. Batanov O.(2011)Subsydiarnist [Subsidiarity]in Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. yiv: Parlamentske vydavnytstvo, pp. 696697.

7. Konstitutsyia Italianski Respubliki [The Constitution of the Italian Republic] (2003) in Konstitutsyi zarubezhnyh gosudarstv [Constitutions of foreign countries]. Moscow: Volters Kluver, pp. 180212.

8 Zakon Ukrainy Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini vid 21 travnia 1997 roku [Law of Ukraine On Local Governmentin Ukraine, 21 May 1997] (1997), Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 24: 170.

9. Kovalenko S. (2015)Prezydent zapevnyv, shcho bilshykh povnovazhen ne potrebuie [The President as suredth at he does not need more powers], Holos Ukrainy, 1 July.

10. Koliukh V. Predstavnyk Prezydenta chy uriadu? [Representative of the President or the government?] (2014), Viche, 14: 913.

11.Konstytutsyia Respublyky Polsha [The Constitution of the Republic of Poland] (2001) in Konstitutsyi gosudarstv Evropy [Constitutions of Europe countries] in Okunkov L. A. (ed.), Vol. 2. Moskow: NORMA, pp. 686732.

12. Konstitutsyia Frantsuzskoi Respubliki [The Constitution of the French Republic] (2001) in Konstitutsyi gosudarstv Evropy [Constitutions of Europe countries] in Okunkov L. A. (ed.), Vol. 3. Moskow: NORMA, pp. 411434.

13. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great Dictionary of Modern Ukrainian Language] (2001), in Busel V. T. (ed.). Kyiv; Irpin: VTF Perun, pp. 276, 523.

14. Ibid,p. 890.

Petro SHLYAHTUN, Valeriy KOLIUKH