Viche 2015 18

18, 2015

Prospects of simplification of legislation on creation and development of park formations in Ukraine

The article is devoted to the questions of creation and state support of development of technological, scientific and industrial parks in the world and Ukrainian practice. The nature, essence and differences between the types of park formations are determined. The pointlessness of the idea to unite the laws of Ukraine On the special mode of innovative activity of technological parks, On scientific parks, On industrial parks in the unique legislative act is grounded. It is offered, as a perspective option of simplification of the current legislation, to develop the draft Law of Ukraine On areas for scientific and technological development which will unite two present laws that regulate the activity of scientific and technological parks, and also to elaborate the current draft Law of Ukraine On industrial parks by bringing the proper amendments and additions in it.
Keywords: innovative development, technological park, scientific park, industrial park, state support, stimulation, legislation.

References

1. Briggs A. T., Watt S. Technology and Research Parks.Available at: <http://www1.american.edu/carmel/ab5293a/ Whatis/whatis.htm])>

2. Science Policy and Capacity­Building. Science Parks around the World, Materials UNESCO. Available at: <http://www.unesco.org/new/en/natural­sciences/science­technology/university­industry­partnerships/science­parks­around­the­world/>

3. Smorodinskaia N. (2011) Organizatsyia osobykh ekonomicheskikh zon v mirovoi i rossiiskoi praktike: kontseptualnyieaspekty [Organization of special economic zones in the world and Russian practice: conceptual aspects], Vestnik Instituta ekonomiki Rossiiskoi akademii nauk, 3: 1636.

4. Zakon UkrainyPro zahalni zasady stvorennia i funktsionuvannia spetsialnykh (vilnykh) ekonomichnykh zon No 2673­XII vid 13.10.1992 [The Law of Ukraine On general principles of creation and functioning of special (free) economic zones No 2673­XII of 13.10.1992]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2673­12>

5. Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist No 40­IV vid 04.07.2002 [The Law of Ukraine On innovation activity No 40­IV of 04.07.2002]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40­15>

6. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku natsionalnoi innovatsiinoi systemy No 680­r vid 17.06.2009 [The Cabinet of Ministers of Ukraine On Approval of the Concept of development of national innovation system No 680­r of 17.06.2009]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/680­2009­%D1%80>

7. Zakon Ukrainy Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv No 991­XIV vid 16.07.1999 [The Law of Ukraine On special regime for innovation activity of technological parks No 991­XIV of 16.07.1999]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/991­14>

8. Mazur A. A. (2013) Tekhnolohichni parky Ukrainy: tsyfry, fakty, problemy [Technological Parks of Ukraine: figures, facts and problems], Nauka ta innovatsii, Vol. 9,No 3: 5972.

9. Zakon Ukrainy Pro naukovyi park Kyivska politekhnika No 523­V vid 22.12.2006 [The Law of Ukraine On Scientific park Kyiv Polytechnic' No 523­V of 22.12.2006]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/523­16>

10. Naukovi ta tekhnolohichni parky Ukrainy stvoryly asotsiatsiiu, Informatsiia Ministerstva osvity i nauky Ukrainy [Scientific and technological parks of Ukraine created the association, Information from the Ministry of Education and Science of Ukraine]. Available at: <http://www.mon.gov.ua/usi­novivni/novini/2015/06/26/naukovi­ta­texnologichni­parki­ukrayini­stvorili­asocziacziyu/>

11. Zhyvko Z. B. and others (2015) Sotsialno­ekonomichnyi rozvytok derzhavy, rehionu, pidpryiemstva v nestabilnykh rynkovykh umovakh: monohrafiia [Socio­economic development of the state, regions and enterprises under unstable market conditions: monograph]. Lviv: Ukrainska akademiia drukarstva.

12. Zakon Ukrainy Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv No 3333­IV vid 12.01.2006 [The Law of Ukraine On special regime for innovation activity of technological parks No 3333­IV of 12.01.2006]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3333­15>

13. Podatkovyi kodeks Ukrainy No 2755­VI vid 02.12.2010 [Tax Code of Ukraine No 2755­VI of 02.12.2010]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755­17>

14. Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi [...] No 71­VIII vid 28.12.2014 [The Law of Ukraine On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Laws of Ukraine on Taxation [...] 'No 71­VIII of 12.28.2014]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71­19>

15. Zakon Ukrainy Pro industrialni parky No 5018­VI vid 21.06.2012 [The Law of Ukraine On the industrial parks No 5018­VI of 21.06.2012]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5018­17>

16. Stvorennia industrialnykh parkiv v Ukraini: pershikroky [Creation of industrial parks in Ukraine: first steps]. Available at: <http://issuu.com/nataliyakobylchak/docs/ind_parks_in_ukraine>

17. V Kievskoi oblasti sozdadut bolee 10 industrialnykh parkov [More than 10 industrial parks will be created in Kiev region]. Available at: <http://finance.obozrevatel.com/business­and­finance/50719­v­kievskoj­oblasti­sozdadut­bolee­10­industrialnyih­parkov.htm>

18. Zakon Ukrainy Pro stymuliuvannia investytsiinoi diialnostiu priorytetnykh haluziakh ekonomiky z metoiu stvorennia novykh robochykh mists No 5205­VI vid 06.09.2012 [The Law of Ukraine 'On stimulating the investment in priority sectors of the economy to create new places of work' No 5205­VI of 06.09.2012]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5205­17>

19. Special Investment Zones, The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency. Available at: <http://www.invest.gov.tr/en­US/investmentguide/investorsguide/Pages/SpecialInvestmentZones.aspx>

20. Act of 20 October 1994 on Special Economic Zones.Available at: <http://invest­ksse.com/acts­of­law,22>

21. Zakon Ukrainy Pro investytsiinu diialnist No 1560­XII vid 18.09.1991 [The Law of Ukraine On investment activity No 1560­XII of 09.18.1991]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560­12>

22. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi ekonomichnoi prohramy enerhoefektyvnosti i rozvytku sfery vyrobnytstva enerhonosiiv z vidnovliuvanykh dzherel enerhii ta alternatyvnykh vydiv palyvana 20102015 roky No 243 vid 01.03.2010 [The Cabinet of Ministers of Ukraine 'On approval of the State target economic program onenergy efficiency and development of energy production from renewable energy sources and alternative types of fuels for 20102015' No 243 of 01.03.2010]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/243­2010­%D0%BF>

23. Zakon Ukrainy Pro rezhym inozemnoho investuvannia No 94/96­VR vid 19.03.96 [The Law of Ukraine On foreign investment regime No 94/96­BP of 19.03.96]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96­%D0%B2%D1%80>

24. Zakon Ukrainy Pro priorytetni napriamy innovatsii noidiialnosti v Ukraini No 3715­VI vid 08.09.2011 [The Law of Ukraine On priority directions of innovation activity in Ukraine No 3715­VI of 08.09.2011]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715­17>

25. A guide to special economic zones in Poland,The Report of Polish information and foreign investment agency.

Iryna PIDORYCHEVA, Nataliia OSADCHA