Viche 2014 20

20, 2014

Constitutional and Legal Status of the President of Ukraine in the Setting of Parliamentary and Presidential Republic

Changes in the constitutional and legal status of the President of Ukraine in the context of the countrys transition from the presidential and parliamentary republic to the parliamentary and presidential one are highlighted. In accordance with the Law of Ukraine No. 742-VII On Restoring the Specific Provisions of the Constitution of Ukraine of 21 February 2014, limitations of his powers to participate in the personnel selection while forming the Government and other authorities; to establish, reorganize and liquidate the central authorities are analyzed. At the same time, it is emphasized the empowerment of the Head of State to influence the Verkhovna Rada of Ukraine by means of the possible early termination of its powers; it is paid attention to the crucial role of the President while resolving foreign policy, national security and defence issues, ensuring the national independence and territorial integrity of Ukraine, adhering to the Constitution of Ukraine, the rights and freedoms of man and of the citizen.
Keywords: Constitution of Ukraine, President of Ukraine, constitutional and legal status, parliamentary and presidential republic.

References

1. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku z zminamy, vnesenymy zhidno iz zakonamy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku, No. 2952­VI vid 1 liutoho 2011 roku, No. 586­VII vid 19 veresnia 2013 roku, No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [The Constitution of Ukraine, 28 June 1996, as revised by laws No. 2222­IV, 8 December 2004; No. 2952­VI, 1 February 2011; No. 586­VII, 19 September 2013; No. 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96­%D0%B2%D1%80>

2. Poroshenko P. O. (2014) Zamst movy zbroi splkuvatysia movoiu argumentv: Zvernennia Presydenta Ukrainy Petra Poroshenka [Instead the language of arms, to speak the language of arguments: Address by the President of Ukraine Petro Poroshenko], Viche 13: 10.

3. Poroshenko P. O. (2014) Zvernennia Presydenta Ukrainy shchodo dostrokovykh vyborv 26 zhovtnia [Address by the President of Ukraine on the pre­term elections of 26 October]. Available at: <http://www.president.gov.ua/news/31081.html>

4. Poroshenko P. O. (2014) Promova Presydenta Ukrainy pid chas tseremoni navhuratsi 7 chervnia 2014 roku [Speech by the President of Ukraine during the inauguration ceremony on 7 June 2014], Viche 13: 1415.

5. Pro vdnovlennia di okremykh polozhen Konstytutsi Ukrainy. Zakon Ukrainy No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [On Restoring the Specific Provisions of the Constitution of Ukraine. The Law of Ukraine 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742­18>

6. Pro vnesennia zmin do Konstytutsi Ukrainy shchodo provedennia chergovykh vyborv narodnykh deputatv Ukrainy, Presydenta Ukrainy, deputativ Verkhovnoi Rady Avtonomnoi Respublky Krym, mstsevykh rad ta slskykh, selyshchnykh, mskykh golv. Zakon Ukrainy No. 2952­VI vid 1 liutoho 2011 roku [On Introducing Amendments to the Constitution of Ukraine on Holding Regular Elections of Peoples Deputies of Ukraine, the President of Ukraine, Deputies of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, Local Councils and Heads of Villages, Settlements, Cities. The Law of Ukraine No. 2952­VI, 1 February 2011]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2952­17>

7. Pro dostrokove prypynennia povnovazhen Verkhovnoi Rady Ukrainy ta pryznachennia pozacherhovykh vyborv. Ukaz Presydenta Ukrainy No. 690/2014 vid 27 serpnia 2014 roku [On Early Dissolution of the Verkhovna Rada of Ukraine and Calling of the Pre­term Elections. The Decree of the President of Ukraine No. 690/2014, 27 August 2014] (2014), Gls Ukrainy 163: 1.

8. Pro zabezpechennia vprovadzhennia iedynoi derzhavnoi poltyky reform v Ukrain. Ukaz Presydenta Ukrainy No. 614/2014 vid 23 lypnia 2014 roku [On Ensuring the Implementation of the Unified State Policy of Reforms in Ukraine. The Decree of the President of Ukraine No. 614/2014, 23 July 2014] (2014), Uriadovy kurier 133: 13.

9. Pro zatverdzhennia Ukazu Presydenta Ukrainy Pro chastkovu moblzatsiu. Zakon Ukrainy No. 1595­VII vid 22 lypnia 2014 roku [On Approval of the Decree of the President of Ukraine On Partial Mobilization. The Law of Ukraine No. 1595­VII, 22 July 2014] (2014), Gls Ukrainy 139: 3.

10. Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Zakon Ukrainy No. 964­IV vid 19 chervnia 2003 roku [On Fundamentals of the National Security of Ukraine. The Law of Ukraine No. 964­IV, 19 June 2003] (2003), Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 39: 351.

11. Pro pokladannia na Golovu Verkhovnoi Radu Ukrainy vykonannia oboviazkv Presydenta Ukrainy zhdno z statteiu 112 Konstytutsi Ukrainy. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy No. 764­VII vid 23 liutoho 2014 roku [On Authorizing of the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine to Exercise the Duties of the President of Ukraine in Accordance with Article 112 of the Constitution of Ukraine. The Rule of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 764­VII, 23 February 2014] (2014), Gls Ukrainy 34: 13.

12. Pro Radu natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy. Zakon Ukrainy No. 183/98­VR vid 5 bereznia 1998 roku [On the National Security and Defence Council of Ukraine. The Law of Ukraine No. 183/98­VR, 5 March 1998] (1998), Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 35: 237.

13. Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 8 chervnia 2012 roku Pro novu redaktsiiu Stratehii natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Ukaz Presydenta Ukrainy No. 389/2012 vid 8 chervnia 2012 roku [On Decision of the National Security and Defence Council of Ukraine of 8 June 2012 On a New Version of the National Security Strategy of Ukraine. The Decree of the President of Ukraine No. 389/2012, 8 June 2012]. Available at: <http://www.president.gov.ua/documents/14823.html>

14. Pro tekst Konstytutsii Ukrainy v redaktsii vid 28 chervnia 1996 roku z zminamy, vnesenymy zakonamy Ukrainy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku, No. 2952­VI vid 1 liutoho 2011 roku, No. 586­VII vid 19 veresnia 2013 roku. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy No. 750­VII vid 22 liutoho 2014 roku [On Text of the Constitution of Ukraine of 28 June 1996, as revised by the laws of Ukraine No. 2222­IV, 8 December 2004; No. 2952­VI, 1 February 2011; No. 586­VII, 19 September 2013. The Rule of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 750­VII, 22 February 2014] (2014), Gls Ukrainy 34: 2.

15. Pro upovnovazhennia vykonuiuchoho oboviazky Presydenta Ukrainy, Golovu Verkhovnoi Rady Ukrainy Turchynova O. V. na pdpysannia zakonv Ukrainy. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy No. 788­VII vid 25 liutoho 2014 roku [On Authorizing of Acting President of Ukraine, the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine O. V. Turchynov to Sign the Laws of Ukraine. The Rule of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 788­VII, 25 February 2014] (2014), Gls Ukrainy 37: 13.

16. Pro chastkovu moblzatsiu. Ukaz Presydenta Ukrainy No. 607/2014 vid 21 lypnia 2014 roku [On Partial Mobilization. The Decree of the President of Ukraine No. 607/2014, 21 July 2014] (2014), Gls Ukrainy 139: 3.

17. Shapoval V. M. (2001) Kontrasyhnuvannia aktiv glavy derzhavy [Countersigning of the acts of the Head of the State] in Legal encyclopedia: Volume 3, Shemshuchenko. (ed.). yiv: Ukr. entsyklopediia.

Petro RUDYK