Viche 2014 ╣23

╣23, 2014

Constitutional Reform in Ukraine: Background, Purpose and Methods for Implementation

Issues connected with the emergence and consolidation of constitutionalism in the Ukrainian state are explored. Particular attention is paid to the goals and methods for implementation of the national constitutional reform. Based on determination of the main stages of constitutional process in Ukraine, the analysis of the relevant legislation and its comparison with the developments of the European states is made. By reviewing basic provisions of the Constitution of Ukraine and determining possibilities to amend them, the recommendations for constitutional reform which would not oppose the existing constitutional order in the state are given.
Keywords: constitution, constitutionalism, constitutional process, constitutional reform, constitutive power, referendum.

References

1. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod vid 4 lystopada 1950 roku [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004>

2. Pro v│dnovlennia d│i okremykh polozhen Konstytuts│i Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 742­VII vid 21 liutoho 2014 roku [On Restoring the Specific Provisions of the Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 742­VII, 21 February 2014]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742­18>

3. Pro vnesennia zmin do Konstytuts│i Ukrainy: Zakon Ukrainy No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku [On Amendments to the Constitution of Ukraine: Law of Ukraine No. 2222­IV, 8 December 2004] (2005), V│domost│ Verkhovnoi Rady Ukrainy 2: 44.

4. Pro vseukrainsky referendum: Zakon Ukrainy No. 5475­VI vid 6 lystopada 2012 roku [On All­Ukrainian Referendum: Law of Ukraine No. 5475­VI, 6 November 2012]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475­17>

5. Pytannia formuvannia ta orhan│zats│i d│ialnost│ Konstytuts│inoi Asamblei: Ukaz Presydenta Ukrainy No. 31/2012 vid 25 s│chnia 2012 roku [Issues on Establishment and Organization of the Constitutional Assembly: Decree of the President of Ukraine No. 31/2012, 25 January 2012]. Available at: <http://www.president.gov.ua/documents/14411.html>

6. Pro Konstytuts│inu Asambleiu: Ukaz Presydenta Ukrainy No. 328/2012 vid 17 travnia 2012 roku [On the Constitutional Assembly: Decree of the President of Ukraine No. 328/2012, 17 May 2012]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/328/2012>

7. Pro Natsionalnu konstytuts│inu radu: Ukaz Presydenta Ukrainy No. 1294/2007 vid 27 grudnia 2007 roku [On the National Constitutional Council: Decree of the President of Ukraine No. 1294/2007, 27 December 2007]. Available at: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1294/2007>

8. Pro pidtrymku initsiatyvy shchodo stvorennia Konstytuts│inoi Asamblei: Ukaz Presydenta Ukrainy No. 224/2011 vid 21 liutoho 2011 roku [On Support for Initiative to Establish the Constitutional Assembly: Decree of the President of Ukraine No. 224/2011, 21 February 2011]. Available at: <http://www.president.gov.ua/documents/13153.html>

9. Pro proholoshennia vseukrainskoho referendumu za narodnoiu │n│ts│atyvoiu: Ukaz Presydenta Ukrainy No. 65/2000 vid 15 s│chnia 2000 roku [On Declaration of the All­Ukrainian Referendum on Popular Initiative: Decree of the President of Ukraine No. 65/2000, 15 January 2000] (2000), Ofitsiiny visnyk Ukrainy 3: 68.

10. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 4­zp vid 3 zhovtnia 1997 roku u spravi za konstytutsiinym zvernenniam Barabasha Oleksandra Leon│dovycha shchodo of│ts│inoho tlumachennia chastyny piatoi statti 94 ta statti 160 Konstytuts│i Ukrainy (sprava pro nabuttia chynnost│ Konstytuts│ieiu Ukrainy) [The Decision of the Constitutional Court of Ukraine No. 4­zp/2010 of 3 October 1997 in the case on the constitutional appeal of Barabash Oleksandr Leon│dovych regarding official interpretation of Section 5 of Article 94 and Article 160 of the Constitution of Ukraine (the case on entry into force of the Constitution of Ukraine)]. Available at: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v004p710­97>

11. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 6­rp vid 16 kvitnia 2008 roku u spravi za konstytutsiinym podanniam Presydenta Ukrainy pro of│ts│ine tlumachennia polozhen chastyn druhoi, tretioi statti 5, statti 69, chastyny druhoi statti 72, statti 74, chastyny druhoi statti 94, chastyny pershoi statti 156 Konstytuts│i Ukrainy (sprava pro pryiniattia Konstytuts│i ta zakoniv Ukrainy na referendumi) [The Decision of the Constitutional Court of Ukraine No. 6­rp of 16 April 2008 in the case on the constitutional petition of the President of Ukraine regarding official interpretation of the provisions of sections 2 and 3 of Article 5, Article 69, Section 2 of Article 72, Article 74, Section 2 of Article 94, Section 1 of Article 156 of the Constitution of Ukraine (the case on adoption of the Constitution and the laws of Ukraine in the referendum)]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710­08>

12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy No. 20­rp/2010 vid 30 veresnia 2010 roku u spravi za konstytutsiinym podanniam 252 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytuts│i Ukrainy (konstytutsiinosti) Zakonu Ukrainy ĹPro vnesennia zmin do Konstytuts│i Ukrainyĺ No. 2222­IV vid 8 grudnia 2004 roku (sprava pro doderzhannia protsedury vnesennia zmin do Konstytuts│i Ukrainy) [The Decision of the Constitutional Court of Ukraine No. 20­rp/2010 of 30 September 2010 in the case on the constitutional petition of 252 Peopleĺs Deputies of Ukraine regarding the compliance (constitutionality) of the Law of Ukraine ĹOn Amendments to the Constitution of Ukraineĺ No. 2222­IV of 8 December 2004 with the Constitution of Ukraine (the case on observance of the procedure for amending the Constitution of Ukraine)]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710­10>

13. Pro pidsumky vseukrainskoho referendumu 16 kvitnia 2000: Povidomlennia Tsentralnoi vyborchoi komisii vid 25 kvitnia 2000 roku [On the Results of the All­Ukrainian Referendum of 16 April 2000: Notification of the Central Election Commission, 25 April 2000]. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002359­00>

14. Pro vnesennia zmin i dopovnen do Konstytuts│i Ukrainy: Proekt Zakonu Ukrainy No. 2339 vid 22 grudnia 1998 roku [On Amendments and Supplements to the Constitution of Ukraine: Draft Law of Ukraine No. 2339, 22 December 1998]. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc 4_1?pf3511=5217>

15. Pro vnesennia zmin do Konstytuts│i Ukrainy: Proekt Zakonu Ukrainy No. 4290 vid 31 bereznia 2009 roku [On Amendments to the Constitution of Ukraine: Draft Law of Ukraine No. 4290, 31 March 2009]. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=4290&skl=7>

16. Pro vnesennia zmin do Konstytuts│i Ukrainy (statti 10, 13, 36, 121, 122, rozdil XII): Proekt Zakonu Ukrainy No. 2181 vid 21 zhovtnia 1998 roku [On Amendments to the Constitution of Ukraine (articles 10, 13, 36, 121, 122, Title XII): Draft Law of Ukraine No. 2181, 21 October 1998]. Available at: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=4864>

17. Vysnovok Ievropeiskoi kom│s│i za demokrat│iu cherez pravo (Venets│anskoi kom│s│i) No. 705/2012 vid 17 chervnia 2013 roku shchodo Zakonu Ukrainy ĹPro vseukrainsky referendumĺ, zatverdzheny Radoiu z pytan demokratychnykh vybor│v na 45­mu zas│dann│ (Venets│ia, 13 chervnia 2013 roku) ta Venets│anskoiu kom│s│ieiu na 95­i plenarn│i ses│i (Venets│ia, 14­15 chervnia 2013 roku) [Opinion of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) No. 705/2012 on 17 June 2013 on the Law of Ukraine ĹOn All­Ukrainian Referendumĺ adopted by the Council for Democratic Elections at Its 45th Meeting (Venice, 13 June 2013) and by the Venice Commission at Its 95th Plenary Session (Venice, 14­15 June 2013)]. Available at: <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU13035.html>

18. Deklarats│ia Kom│tetu m│n│str│v Rady Ievropy ĹPro Kodeks nalezhnoi praktyky shchodo referendum│vĺ vid 27 lystopada 2008 roku [Declaration by the Committee of Ministers on the Code of Good Practice on Referendums, 27 November 2008] in Kliuchkovsky I. (ed.) Ievropeisky democratychny dorobok u galuzi vyborchoho prava: Mater│aly Venets│anskoi kom│s│i, Parlamentskoi asamblei, Kom│tetu m│n│str│v, Conhresu m│stsevykh ta reh│onalykh vlad Rady Ievropy [European democratic practice in the field of electoral law: Proceedings of the Venice Commission, the Parliamentary Assembly, the Committee of Ministers, the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe]: trans. from English: 2nd ed. (2009). Kyiv: Lohos, pp. 494­495.

19. Ker│vn│ pryntsypy dlia konstytuts│inykh referendum│v na nats│onalnomu r│vn│, ukhvalen│ Venets│anskoiu kom│s│ieiu 6­7 lypnia 2001 roku [Guidelines for Constitutional Referendums at National Level: Adopted by the Venice Commission at Its 47th Plenary Meeting on 6­7 July 2001] in Kliuchkovsky I. (ed.) Ievropeisky democratychny dorobok u galuzi vyborchoho prava: Mater│aly Venets│anskoi kom│s│i, Parlamentskoi asamblei, Kom│tetu m│n│str│v, Conhresu m│stsevykh ta reh│onalykh vlad Rady Ievropy [European democratic practice in the field of electoral law: Proceedings of the Venice Commission, the Parliamentary Assembly, the Committee of Ministers, the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe]: trans. from English: 2nd ed. (2009). Kyiv: Lohos, pp. 262­267.

20. Rezoliuts│ia No. 1862 (2012) Parlamentskoi asamblei Rady Ievropy ĹFunkts│onuvannia democratychnykh │nstytut│v v Ukrainiĺ vid 26 s│chnia 2012 roku [Resolution 1862 (2012) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ĹThe functioning of democratic institutions in Ukraineĺ, 26 January 2012]. Available at: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_a57>

21. Rekomendats│ia No. 1821 (2007) Parlamentskoi asamblei Rady Ievropy ĹPro Kodeks nalezhnoi praktyky shchodo referendum│vĺ vid 23 lystopada 2007 roku [Recommendation 1821 (2007) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe ĹCode of Good Practice on Referendumsĺ, 23 November 2007] in Kliuchkovsky I. (ed.) Ievropeisky democratychny dorobok u galuzi vyborchoho prava: Mater│aly Venets│anskoi kom│s│i, Parlamentskoi asamblei, Kom│tetu m│n│str│v, Conhresu m│stsevykh ta reh│onalykh vlad Rady Ievropy [European democratic practice in the field of electoral
law: Proceedings of the Venice Commission, the Parliamentary Assembly, the Committee of Ministers, the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe]: trans. from English: 2nd ed. (2009). Kyiv: Lohos, p. 467.

22. Reshenie Evropeiskoho suda po pravam cheloveka po delu ĹSoering protiv Soedinennoho Korolevstvaĺ ot 7 iiulia 1989 goda [The Judgement of the European Court of Human Rights in the case of Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989] in Tumanov V. A. (ed.) Evropeiskii sud po pravam cheloveka: Izbrannye resheniia [The European Court of Human Rights: Selected Decisions]: Volume 1 (2000). ╠oscow: Izd­vo ĹNormaĺ, pp. 637­658.

23. Bartol S. (2007) ĹVnesen│ do Konstytuts│i zm│ny peredbachaly stvorennia zhakhlyvoho monstra ľ Ĺkorporats│i b│lshost│ĺ [Amendments to the Constitution provided for the creation of a horrible monster, i.e. Ĺthe corporation of majorityĺ] in Vitiahy z vystup│v dopov│dach│v na Gromadskomu forum│ ĹKonstytuts│ina reforma: pohliad gromadianskoho suspilstvaĺ (Odesa, 16­18 liutoho 2007 roku) [Excerpts from the speeches of reporters at the Civil Forum ĹConstitutional reform: Civil societyĺs point of viewĺ, Odesa, 16­18 February 2007]. Available at: <http://parlament.org.ua/upload/docs/Vytyagy.doc.pdf>

24. Boitsova L. V., Boitsova V. V. and Lomovskii V. D. (1993) ĹKonstitutsionnoe pravo v rossiiskoi pravovoi sistemeĺ [Constitutional law in the Russian legal system], Obshchestvennye nauki i sovremennost 6: 36ľ47.

25. Gegan M. (2007) ĹUkraina dosi zalyshaietsia tsentralizovanoiu derzhavoiuĺ [Ukraine still remains the centralized state] in Vitiahy z vystup│v dopov│dach│v na Gromadskomu forum│ ĹKonstytuts│ina reforma: pohliad gromadianskoho suspilstvaĺ (Odesa, 16­18 liutoho 2007 roku) [Excerpts from the speeches of reporters at the Civil Forum ĹConstitutional reform: Civil societyĺs point of viewĺ, Odesa, 16­18 February 2007]. Available at: <http://parlament.org.ua/upload/docs/Vytyagy.doc.pdf>

26. Koziubra M. (2007) ĹParlamentska forma pravl│nnia efektyvna tod│, koly v derzhav│ ie tradyts│i, ideoloh│chn│ part│i, rozvynena sudova vlada toshcho. Za v│dsutnost│ tsykh umov vona vyrodzhuietsia v m│n│ster│al│zm ľ koly panuie ne parlament, a uriadĺ [The parliamentary system of government is effective when the state has traditions, ideological parties, developed judiciary, and so on. If there are no such conditions, it degenerates into ministerialism ľ when not the parliament but the government acquires all the powers] in Vitiahy z vystup│v dopov│dach│v na Gromadskomu forum│ ĹKonstytuts│ina reforma: pohliad gromadianskoho suspilstvaĺ (Odesa, 16­18 liutoho 2007 roku) [Excerpts from the speeches of reporters at the Civil Forum ĹConstitutional reform: Civil societyĺs point of viewĺ, Odesa, 16­18 February 2007]. Available at: <http://parlament.org.ua/upload/docs/Vytyagy.doc.pdf>

27. Konstytutsiine pravo Ukrainy [The constitutional law of Ukraine]: 2nd ed. (2006), Pohorilko V. F. (ed.). Kyiv: Naukova dumka; Pretsedent.

28. Kuibida R. (2014) ĹVystup pid chas kruhloho stolu ĹKonstytutsiina reforma: shliakhy provedennia ta napriamy zminĺ (Kyiv, 10 kvitnia 2014 roku)ĺ [Speech at the round table ĹConstitutional reform: Ways of implementation and directions of changeĺ, Kyiv, 10 April 2014], Centre for Political and Legal Reforms; National Academy of Sciences of Ukraine. Available at: <http://justice.org.ua/diyalnist/podiji­fakti­komentari/yakoyu­mae­buti­konstitutsijna­reforma­v­ukrajini>

29. Nersesiants V. (1987) ĹPerestroika i pravovoe myshlenieĺ [Perestroika and legal thinking], Sovetskoe gosudarstvo i pravo 9: 40ľ44.

30. Chebanenko O. D., Gryshchuk O. Y., Kolodiazhna N. V. and Yevhenieva A. M. (2007) Referendumy v Ievropeiskomu Soiuzi [Referenda in the European Union], Kovryzhenko D. S. (ed.). Kyiv: FADA, LTD.

31. Rosanvallon P. (2009) Demokratychna lehitymnist. Bezstoronnist, refleksyvnist, nablyzhenist [La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité]: trans. from French by I. T. Marichev. Kyiv.: Vydavnychy dim ĹKyievo­Mohylianska Akadem│iaĺ.

32. Selivanov A. (2011) ĹDoktryna kompetentsii konstytutsiinoho pravosuddiaĺ [The doctrine of competence of the constitutional justice], Viche 17: 33­36.

33. Sieyès E. J. (1906) Chto takoe tretie soslovie ? [What Is the Third Estate?]. Saint Petersburg: Golos.

34. Stryzhak A. A. (2013) Ustanovcha vlada: osnovn│ kryter│i leg│tymnost│ vnesennia zmin do Konstytuts│i Ukrainy: naukovo­populiarne vydannia [Constitutive power: Basic criteria of legitimacy of amending the Constitution of Ukraine: Popular Science Edition]. Kyiv: Logos.

35. Tatsii V. and Todyka Y. (2001) ĹProblemy stanovlennia suchasnoho konstytutsionalizmuĺ [Problems of establishment of modern constitutionalism], Pravo Ukrainy 6: 3­7.

36. Shapoval V. (2007) ĹZakonoproekt 3207 ie vykliuchno sproboiu obmezhyty povnovazhennia tsentralnoi vlady v osobi Presydentaĺ [The Draft Law 3207 is only an attempt to limit powers of the central authorities in the person of the President] in Vitiahy z vystup│v dopov│dach│v na Gromadskomu forum│ ĹKonstytuts│ina reforma: pohliad gromadianskoho suspilstvaĺ (Odesa, 16­18 liutoho 2007 roku) [Excerpts from the speeches of reporters at the Civil Forum ĹConstitutional reform: Civil societyĺs point of viewĺ, Odesa, 16­18 February 2007]. Available at: <http://parlament.org.ua/upload/docs/Vytyagy.doc.pdf>

37. Evropa raskritikovala ukrainskii zakon o referendume [Europe criticizes the Ukrainian law on referendum], 26 July 2013. Available at: http://gazeta.zn.ua/internal/evropa­raskritikovala­ukrainskiy­zakon­o­referendume­_.html

Andriy STRYZHAK